Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Загальні вимоги

 1. Мова рукопису: українська, англійська, польська.
 2. Обсяг статті – 8 – 15 сторінок (до 20 000 знаків із пробілами) основного тексту. Оптимальний обсяг статті – 0,5 др. арк.
 3. Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS Word (розширення .docx, .doc, .rtf).
 4. Параметри сторінки: формат А4, всі поля – 2 см, без нумерації сторінок.
 5. Шрифт тексту – Times New Roman, рядки без переносів.
 6. Параметри абзацу основного тексту:

- вирівнювання – за шириною;

- міжрядковий інтервал – 1 пт;

- відступ першого рядка – 1,25 см;

- інтервал між абзацами – 0 пт.

У документі не застосовуються колонтитули та зноски. 

 

Видавниче оформлення структурних елементів статті

Усі видавничі елементи виконуються послідовно через одинарний міжрядковий інтервал, без абзацних інтервалів.

 1. Індекс УДК (шрифт напівжирний, кегль 14, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка).
 2. Назва статті(шрифт напівжирний, кегль 14, усі літери прописні, вирівнювання по центру, без відступів першого рядка).
 3. Ім’я та прізвище автора (авторів)(шрифт напівжирний, кегль 14, вирівнювання по центру, без відступів першого рядка).
 4. Учене звання, учений ступінь, посада(шрифт звичайний, кегль 14, вирівнювання по центру, без відступів першого рядка).
 5. Місце роботи:назва установи, населеного пункту (району, області), країни (шрифт звичайний, кегль 14, вирівнювання по центру, без відступів першого рядка). Будь ласка, зазначайте офіційну назву установи, указану на її веб-сайті та в установчих документах!
 6. ORCID ID(реєстрація на сайті – https://orcid.org/register)
 7. Адреса електронної пошти(шрифт курсив, кегль 14, вирівнювання по центру, без відступів першого рядка).
 8. Анотація: підзаголовок «Анотація» (шрифт напівжирний, відступ першого рядка – 1,25 см, міжрядковий інтервал – 1); далі в цьому ж рядку – текст анотації (шрифт звичайний, кегль 12, вирівнювання по ширині). Обсяг анотації повинен бути не менше за 100 слів (приблизно 800 знаків без пробілів).
 9. Ключові слова: підзаголовок «Ключові слова:» (12 пт, напівжирний, курсив); далі в цьому ж рядку – ключові слова (12 пт, звичайний, вирівнювання по ширині, відступ першого рядка на 1,25 см, міжрядковий інтервал – 1): від 3 до 8 термінів, розділених знаком «;».
 10. Основний текст статті(вирівнювання – за шириною; міжрядковий інтервал – 1 пт; відступ першого рядка – 1,25 см; без додаткових інтервалів до і після абзаців) має містити необхідні елементи (без нумерації), які потрібно виділити в тексті такими заголовками напівжирним шрифтом:

Постановка проблеми в загальному вигляді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Теоретичні основи дослідження (не є обов’язковим).

Методика дослідження (для статей, які репрезентують результати емпіричних досліджень).

Результати дослідження.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

 1. Список використаних джерел мовою оригіналу: підзаголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» (відступ на 1, 25 см, шрифт напівжирний, кегль 12 пт, прописні літери, міжрядковий інтервал – 1 пт, вирівнювання по лівому краю); з нового рядка – перелік використаних джерел з нумерацією (12 пт, міжрядковий інтервал – 1, у алфавітному порядку);

Посилання на літературу у тексті статті оформлюються за міжнародним стилем оформлення наукових публікацій АPА (American Psychological Association) style – стиль цитування АПА (Американська психологічна асоціація): у круглих дужках прізвище автора − кома − рік видання роботи (наприклад, Гаврілова, 2018). Якщо потрібно послатися на декілька джерел, варто перелічувати їх через крапку з комою (наприклад, Шумська, 2010; Саннікова, 2015; Афанасьєва, 2016).

 1. Назва статті, ПІБ, розширена анотація-реферат (Аbstract) та ключові слова англійською мовою оформлюються подібно до відповідних елементів українською мовою. Обсяг реферату повинен бути у межах 300 слів (приблизно 2000 знаків без пробілів), текст реферату повинен викладатися власними словами, а не з тексту статті і повторювати структуру статті:
  • Проблема (Introduction).
  • Аналіз публікацій (Analysis of publications)
  • Предмет, тема, мета роботи (Purpose).
  • Результати наукової роботи (Results).
  • Висновки (Conclusion).

Для статей, написаних англійською мовою, додаються анотація та ключові слова українською. За будь-якого варіанту розширеною подається анотація англійською мовою.

 1. Список використаних джерел, перекладений та транслітерований латиницею(технічно всі елементи оформлюються подібно до відповідних елементів українською мовою): підзаголовок «REFERENCES»; перекладений та транслітерований латиницею список використаних джерел (вимоги до References – в окремому файлі).

Список використаної літератури (Referenсеs) оформлюється за міжнародним бібліографічним стандартом APA (Американська психологічна асоціація): http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). З прикладами оформлення можна ознайомитися на сайті: http://pptma.dn.ua/files/information/pravila-oformlenja-spisku-lit.pdf

Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними он-лайн сервісами:

– для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (https://www.slovnyk.ua/translit.php); – для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc).

Англомовні джерела, в разі їх наявності, просто повторюються в REFERENCES. Що стосується іноземних бібліографічних джерел, крім англомовних, то вони наводяться англійською мовою або транслітеруються на латиницю, але не через кирилицю.

Рисунки (схеми, графіки, малюнки, фото та ін.) вставляють у статтю в одному з форматів (.jpeg, .bmp, .tif, .gif) з роздільною здатністю не менше за 300 dpi (подавати якісні оригінали). Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше за один) під рисунком по центру тексту за допомогою шрифта Times New Roman, кегль 12, курсив. Усі об’єкти в простих рисунках, зроблених у Word, мають бути обов’язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків і / або тексту в рамках, рисунків, розташованих поверх / за текстом й т.п. – текст слід форматувати таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб’єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.).

Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра таблиць редактора Word з арабською нумерацією, текст у таблиці оформлюється шрифтом Times New Roman, кегль 10, міжрядковий інтервал – 1 пт . Обсяг таблиць не повинен перевищувати 1/4 загального обсягу статті.

УВАГА!!! У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу); розрізняються дефіс «-», який не відділяється пробілами з обох боків, і тире « – », яке відділяється з обох боків пробілами; перед розділовими знаками пробіл не ставиться, а після них – ставиться. Дужки та лапки ( «…» ) безпосередньо охоплюють текстовий блок і відділяються пробілами лише зовні.

У тексті статті ініціали відділяються від прізвищ, а сторінка від номера нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл), напр: І. О. Синиця або с. 15.

 1. Відомості про кожного автораподаються наприкінці статті на окремій сторінці, де зазначається:

Прізвище, ім’я, по батькові _____________________

Посада ______________________________________

Місце роботи _________________________________

Вчене звання (якщо є) _________________________

Науковий ступінь (якщо є) ______________________

Поштова домашня адреса: ______________________

Країна _______________________________________

Номер мобільного телефону ____________________

Адреса електронної пошти _____________________

Пам’ятайте, статті подаються повністю підготовленими до друку. Статті, які не відповідають зазначеним вимогам, опубліковані не будуть! Відповідальність за допущені помилки та неточності несуть автори публікацій.

Рукописи підлягають внутрішньому рецензуванню членами редакційної колегії збірника. Стаття може бути повернена на доопрацювання. Остаточний висновок щодо публікації статті робить головний редактор за поданням одного із членів редакційної колегії – фахівця відповідного наукового спрямування з урахуванням зовнішньої рецензії-рекомендації. 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.