ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ

Автор(и)

  • Ольга Хващевська

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.1.2022.275171

Ключові слова:

компетентність, комунікативна компетентність, комунікативна діяльність, здобувач початкової освіти, літературне читання, початкова школа

Анотація

У дослідженні було проаналізовано та уточнено базові поняття «компетенція», «компетентність». Це дало нам можливість визначити спільне та відмінне у взаємозв’язку понятійного апарату дослідження, що свідчить про різноманітність підходів до змістового розгляду, складність їх утворення. Розглянуто сутність та структуру комунікативної компетентності особистості молодшого школяра. Визначено, що комунікативна компетентність здобувачів початкової освіти є інтеґрованою якістю особистості, що виявляється у здатності формувати мотиваційно-ціннісну основу спілкування; оволодівати й застосовувати мовні знання, уміння й навички; встановлювати і підтримувати контакти з іншими людьми, використовуючи різні способи взаємодії; ефективно працювати в групах; виконувати різні соціальні ролі.

З’ясовано, що комунікативна компетентність містить три складові: мовну, мовленнєву і соціокультурну, має за мету формування культури усного та писемного мовлення як засобу вільного спілкування та самовираження. Обґрунтовано педагогічні умови успішного формування комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти на уроках літературного читання: розвиток читацької компетентності як основи для формування комунікативної компетентності; забезпечення рівномірності всіх видів мовленнєвої діяльності (слухання-розуміння, говоріння, читання, письма); створення комунікативного середовища на уроках літературного читання; міжпредметна та внутрішньогалузева інтеграція; психологічна та дидактична готовність учителів до цілеспрямованого розвитку комунікативної компетентності на уроках літературного читання.

На основі аналізу стану підготовки майбутніх учителів початкових класів у науковій літературі обґрунтовано провідні педагогічні умови, що забезпечують ефективність досліджуваного процесу: стимулювання позитивної мотивації студентів з метою формування комунікативної компетентності молодших школярів; створення спеціального освітнього середовища для організації комунікативної діяльності молодших школярів.

Посилання

Бабенко В. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі навчання стилістики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2019. 26 с.

Вашуленко О. Мовленнєва складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра. Початкова школа. 2011. № 12. С. 16–21.

Вашуленко О. Оцінювання читацьких компетентностей молодших школярів. Початкова школа. 2007. № 12. С. 16–20.

Вашуленко О. В. Читацька компетентність молодшого школяра : теоретичний аспект. Початкова школа. 2011. 1. С. 48–50.

Голуб Н. Б. Комунікативна компетентність учнів загальноосвітньої середньої школи : структурні компоненти. Науковий вісник ХДУ : Педагогічні науки. 2011. № 58. С. 220–224.

Дзюбко Л. В., Гриценок Л. І. Мотивація навчальної діяльності як психолого-педагогічна проблема. Психолінгвістика. 2009. №. 4. С. 34–43.

Дубасенюк О. А. Професійна педагогічна освіта : методологія, теорія, практика : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. Т. 1. 400 с.

Дубасенюк О. А. Професійна педагогічна освіта : методологія. теорія, практика : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. Т. 2. 376 с.

Єжова О. О. Формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів професійно- технічних навчальних закладів : монографія. Суми : Вид-во «МакДен», 2011. 412 с.

Жуковський В. М. Компетентнісний підхід до професійної підготовки вчителів з предметів духовно-морального спрямування у системі післядипломної освіти. Андрагогічний вісник. 2014. № 5. С. 170–179.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург, 2003. 512 с.

Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії : монографічне дослідження. Київ : Ленвіт, 2000. 272 с.

Каташов А. І. Педагогічні основи розвитку інноваційного освітнього середовища сучасного ліцею : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Луганськ, 2001. 265 с.

Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 1998. 224 с.

Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика : монографія / Н. М. Авшенюк, Т. М. Десятов, Л. М. Дяченко, Н. О. Постригач, Л. П. Пуховська, О. В. Сулима. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 280 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О.В. Овчарук. Київ : «К.І.С.», 2004. 112 с.

Літературне читання : програма для 2–4-х класів ЗНЗ. URL: https://ru.osvita.ua/school/program/program-1-4/57055/ (дата звернення: 19.09.2022).

Максименко Н. Б. Формування соціокультурної компетентності молодших школярів на уроках української мови. Науково-педагогічні студії. 2018. № 2. С. 54–59.

Марущак О. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності школярів засобами дитячої періодики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2017. 377 с.

Марущак О. М. Педагогічні умови підготовки вчителів початкової школи до формування комунікативної компетентності учнів засобами дитячої періодики. Актуальні проблеми психології і педагогіки: збірник тез науково-практичної конференції. 2017. С. 68–74.

Марущак О. М. Формування комунікативної компетентності молодших школярів засобами дитячої періодики : методичні рекомендації. Житомир : Вид-во ЖДУім.І.Франка, 2017. 134 с.

Навчальні програми для 1–4 класів. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli (дата звернення: 10.09.2022).

Нова українська школа. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (дата звернення: 12.09.2022).

Новий тлумачний словник української мови (у трьох томах) / укл.: В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. Київ : АКОНІТ, 2006. Т. 1. 874 с.

Нос Л. С., Стахів М. О. Використання інформаційнокомунікаційних технологій як засобу формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. 82(2). С. 166–181. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v82i2.3167.

Овсієнко Л. М. Теоретичні основи навчання лінгвістики тексту студентів філологічних спеціальностей на засадах компетентнісного підходу : монографія. Київ : Інтерсервіс, 2017. 354 с.

Омельчук С. Навчання морфології української мови на засадах дослідницького підходу: теорія і практика : монографія. Київ : Генеза, 2014. 368 с.

Подановська Г. Підготовка студентів до формування літературознавчої компетенції як основи літературного розвитку молодших школярів. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2012. № 1. С. 123–131.

Подановська Г. В. Формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі взаємозв’язку уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Тернопіль, 2021. 290 с.

Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти : Постанова Кабінету міністрів України від 24.07.2019 № 688. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 22.09.2022).

Про затвердження Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти в Україні та її інтеграції в європейський освітній простір : Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.12.2004 р. № 998. URL: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3145/ (дата звернення: 21.09.2022).

Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (дата звернення: 19.09.2022).

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 20.09.2022).

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ. Дата оновлення: 24.09.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 09.10.2022).

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення» : Постанова Верховної Ради України від 7 вересня 2016 року № 1493-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1493-19 (дата звернення: 20.09.2022).

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/ (дата звернення: 15.09.2022).

Савченко О. Методичний аналіз підручника «Літературне читання» для 2-го класу : зміст, структура, методичні настанови. Початкова школа. 2013. № 5. С. 1–5.

Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підручник для студентів педагогічних факультетів. Київ : Ґенеза, 1999. 368 с.

Савченко О. Я. Методика читання у початкових класах : пос. для вчителя. Київ : Освіта, 2007. 334 с.

Словник іншомовних слів / під ред. Є. І. Мазніченка. Київ : Наукова думка, 2000. 662 с.

Словник іншомовних слів / укл.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Київ : Наукова думка, 2000. 680 с.

Словник української мови : в 11 т. / ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін. Київ : Наукова думка, 1973. Т. 4. С. 250. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh (дата звернення: 15.09.2022).

Соняк Н. Л. Дидактичні умови формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі роботи з текстом : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09. Тернопіль, 2018. 247 с.

Сорока О. В. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2016. 512 с.

Стинська В. В., Ящишин З. М., Кліщ І. П. Компетентнісний підхід у вищій професійній освіті України. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. 79(2). DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2021.79.2.30.

Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. URL: http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm (дата звернення: 16.09.2022).

Чеботарьова І. О. Комунікативна компетентність : теоретичний аспект. Наукові записки кафедри педагогіки. 2014. Вип. ХХХVІ. С. 205–215.

Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. Москва : Смысл, 2001. 366 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-08

Як цитувати

Хващевська, О. . (2023). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (1), 274–301. https://doi.org/10.31865/2414-9292.1.2022.275171