ПРОЄКТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КУРСІ «ТЕХНОЛОГІЇ»

Автор(и)

  • Ірина Федь

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.1.2022.275169

Ключові слова:

компетентність; професійна компетентність, проєктна компетентність, початкова школа, компетентнісний підхід, проєктна діяльність учнів початкової школи, проєктна діяльність на уроках технології

Анотація

У роботі розкрито поняття «проєктна діяльність», «проєктно-діяльнісні засади», виявлено їх можливості та сфери реалізації. Дано аналіз змісту освіти на проєктно-діяльнісних засадах, використання перспективних педагогічних технологій, спрямованих на формування конкурентноздатної особистості, яка може самостійно розробляти свої життєві стратегії, використовуючи свої знання для створення та досягнення мети, зростає роль проєктної технології освіти та виховання. Метод проєктів, зорієнтований на плекання особистості як творця і проєктувальника свого життя, і є, без сумніву, однією зі складових впровадження інтерактивної освіти та виховання і формування духовності майбутніх педагогів.

Розглянуто питання організації проєктної діяльності учнів початкової школи під час уроку, відмінності понять «проєктна діяльність», «проєктний метод», описані проєктні вміння учнів початкової школи та їх відповідність універсальним освітнім діям, зосереджено увагу на проєктній діяльності через призму її інтегративної специфіки. На прикладі освітнього проєкту з технологій розглянуто мету та завдання проєкту для учнів початкових класів із предмету «Технології», алгоритм роботи педагога в ході проєктної діяльності, значення проєктної діяльності для учнів початкової школи. Значну увагу приділено провідному методу освіти учнів проєктної діяльності – методу творчих проєктів, його дидактичній сутності та міждисциплінарному характеру використання у процесі освіти. Розглянуто методику освіти учнів виконанню творчих проєктів. Показано, що проєктна діяльність – одна з найбільш ефективних способів підвищення якості освіти учнів початкової школи. Обґрунтовано необхідність використання проєктної діяльності в школі у зв’язку з реалізацією Державного стандарту початкової загальної освіти. Розкрито можливості методу проєктів у розвиток особистості та соціалізації учнів початкової школи.

Посилання

Горячев А. Проєктна діяльність в освітній системі «Школа 2100». Початкова школа плюс До и Після. 2004. (№ 5). С. 8–15.

Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика : монографія / за ред. Н. Г. Ничкало. Хмельницький : ТУП, 2002. 334 с.

Ігошина Н. Проєктна діяльність у педагогіці саморозвитку. Початкова школа плюс До и Після. 2014. (№1). С. 68–73.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи / за заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : К.І.С., 2004. 112 с.

Кравцова А. Проєктування як метод діяльнісного пізнання. Відкрита школа. 2008. (№ 5). С. 63–68.

Лєбєдєв О. Компетентнісний підхід в освіті. Шкільні технології. 2004. (№5). С. 3–12.

Лутцева О. Технологія: сходинки до майстерності. Томськ, 2011.

Манько Н. Теоретико-методичні аспекти формування технологічної компетентності педагога : автореф. дис. … канд. пед. наук 13.00.01. Уфа, 2000. 37 с.

Маркова А. Психологічний аналіз професійної компетентності вчителя. Радянська педагогіка. 1990. (№ 8). С. 82–88.

Матяш Н., Симоненко В. Проєктна діяльність молодших школярів. Москва : Вентана-Граф, 2007.

Никифорова О. Формування технологічної компетентності вчителя у системі підвищення кваліфікації : автореф. дис. … канд. пед. наук 13.00.01. Чита, 2007. 42 с.

Німаєва О. Проєктна діяльність у початковій школі. Проблеми та перспективи розвитку освіти : матеріали VI Міжнар. наук. конф. м. Пермь, квітень 2015 р. Пермь : Меркурій, 2015. С. 182–184.

Обухов А. Дослідницька діяльність як спосіб формування світогляду. Народна освіта. 2012. (№10). С. 158–161.

Пахомова Н. Метод навчального проєкту в освітньому закладі : навч. посіб. Москва : АРКТІ, 2003. 110 с.

Полат Є. Метод проєктів. Сучасна гімназія: погляд теоретика і практика. Томськ, 2000. 347 с.

Пометун О. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки. Вісник програм шкільних обмінів. 2005. (№ 23). С. 18–24.

Равен Дж. Компетентність у сучасному суспільстві. Виявлення, розвиток і реалізація. Мінськ : Когіто-Центр, 2002. 395 с.

Савенков А. Навчальні дослідження в початковій школі. Початкова школа. 2010. (№ 12). С. 101–108.

Сазанова А. Генезис і сутність поняття «проєктна діяльність. Психологія, соціологія і педагогіка. 2012. (№ 6).

Селевко Г. Енциклопедія освітніх технологій. Москва : НІІ шкільних технологій, 2006. 816 с.

Семенова Н. Питання організації проєктної діяльності у початковій школі // Вісник Томського державного педагогічного університету. Томськ, 2012. Вип. 11.

Сластьонін В. Педагогіка : навч. посіб. Москва : Академія, 2002. 576 с.

Ступницька М. Нові педагогічні технології: вчимося працювати над проєктами. Ярославль : Акад. розвитку, 2008. 255 с.

Федь В., Федь І. Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні технологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Information and innovation technologies in education. Katowice, 2018. С. 462–472.

Федь І., Плахотський О. Особливості організації проєктної діяльності учнів початкової освіти (на прикладі курсів «Технології» та «Образотворче мистецтво»). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя : КПУ, 2022. Вип. 82. Т. 3. С. 69–73.

Хуторський О. Дидактика: стандарт третього покоління : підручник. Пітер, 2017. 720 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-08

Як цитувати

Федь, І. (2023). ПРОЄКТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КУРСІ «ТЕХНОЛОГІЇ». Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (1), 248–273. https://doi.org/10.31865/2414-9292.1.2022.275169