РІЗНОВИДИ КЛАСИФІКАЦІЙ ПРОСТИХ ЗАДАЧ

Автор(и)

  • Надія Ляшова

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.1.2022.275165

Ключові слова:

класифікація, проста сюжетна задача, арифметичні дії, засоби візуалізації, види співвідношень

Анотація

Запропонований матеріал статті присвячено теоретичному аналізу різновидів класифікацій простих задач які є обов’язковим програмовим матеріалом початкового курсу математики. Статус простих задач сприяє їх систематизації, проєктуванню моделей, певній фіксації, групуванню та класифікації. Розглянуто теоретичні положення які покладені в основу певної класифікації. Визначено тенденцією принципових відмінностей у розробці класифікацій простих задач та у їх послідовному становленні. Проаналізовано різновиди класифікацій простих задач на сучасному етапі розвитку методико-математичної науки. Встановлено, що сюжетні задачі класифікуються в залежності від кількості видів співвідношень, які вони містять, тобто теоретичні основи вибору арифметичних дій; в залежності від кількості арифметичних дій, за допомогою яких вони розв’язуються; за способом розв’язання; за арифметичною дією, якою вони розв’язуються; за змістом понять ціле та частина; на основі трійок взаємообернених задач; на основі поєднання видів співвідношень та вибору арифметичних дій. Показано певні засоби візуалізації аналізу розв’язування сюжетних задач, які допомагають перекодувати словесно заданий сюжет з числовими компонентами та характерною структурою задачі на мову її схематичного запису. Розкрито деталізовану класифікацію простих задач геометричного змісту.

Посилання

Балл Г. А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект. Москва: Просвещение, 1990. 184 с.

Бантова М. О., Бельтюкова Г. В., Полевщикова О. М. Методика викладання математики в початкових класах. Київ: Вища школа. 1985. 304 с.

Басюк Т. М. Основні підходи до побудови програмних засобів візуалізації даних. Інформаційні системи та мережі. 2008. № 631. С. 3–10.

Бачинська Р. С. Задача як засіб формування логічної складової математичної компетентності учнів базової школи. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. Випуск 51. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. С. 29–33.

Белошистая А. В. Методика обучения математике в начальной школе: Учебное пособие. Москва: ВЛАДОС, 2011. 455 с.

Богданович М. В., Козак М. В., Король Я. А. Методика викладання математики в початкових класах: навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2008. 368 с.

Болгова О. Зв’язки в задачі осягнемо за допомогою граф-схеми. Учитель початкової школи. 2017. № 1. С. 33–35.

Гречук В. Вивчення геометричного матеріалу у початковій школі. Початкова школа. 2017. № 2. С. 38.

Далингер В. А., Шатова Н. Д., Кальт Е. А., Филоненко Л. А. Методика развивающего обучения математике : учебное пособие / под ред. В. А. Далингера. Москва : Издательство Юрайт, 2018. 297 с.

Дубинчук О. Математика. Методичний посібник. Київ: 1990. 168 с.

Дюваль Р. Первый важный момент в изучении геометрии: Визуализация. Средиземноморский журнал исследований в области математического образования. 2014. 13(1-2), 1–28.

Истомина Н. Б. Методика обучения математике в начальной школе: развивающее обучение : учеб. пособие. Смоленск : Ассоциация ХХ в., 2010. 288 с.

Калинина Г. П. Конструирование как метапредметное универсальное учебное действие при изучении геометрического материала в начальной школе. Современные проблемы математического образования в период детства : коллектив. моногр. отв. ред. Л. В. Воронина. Екатеринбург, 2015. С. 87–112.

Квардицкая И. О. Формирование геометрических понятий у младших школьников на основе фузионизма. Академия педагогических знаний. 2019. № 30. С. 83–86.

Кіщук Н. Від маніпулювання моделями до основ геометрії. Засоби формування просторових уявлень молодших школярів. Учитель початкової школи. 2016. № 7. С. 18–22.

Коваль Л. В., Скворцова С. О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник. Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2015. 414 с.

Корчевська О. П. Навчаємо математики. Методика роботи над задачами. Тернопіль: Мандрівець, 2008. 160 с.

Ляшова Н. М. Візуалізація як ефективний метод з методико-математичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти : збірник наукових праць. Слов’янськ : ДДПУ, 2020. Вип.13. С. 36–46.

Ляшова Н. М. Логіко-дидактична структура курсу математики початкової школи (у схемах і таблицях) : Навчально-методичний посібник. Слов’янськ, 2016. 92 с.

Матяш О. Геометрична компетентність як складова математичної компетентності учнів. Математика в рідній школі. 2016. №3. С. 28–32.

Нелін Є. П. Геометрія (профільний рівень). Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 240 с.

Попова Н.С. Методика преподавания арифметики в начальной школе. СПб.: LiveLib, 1995. 403 с.

Сарієнко В., Чайченко В. Особливості вивчення властивостей геометричних фігур у початкових класах. Початкова школа. 2017. № 5. С. 15–19.

Скаткин Л. Н. Обучение решению простых и составных арифметических задач. Москва: Просвещение, 1983. 183 с.

Скворцова С. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у початковій школі: Навчально-методичний посібник. Ч. І. Одеса: ООО «Абрикос-Компани», 2011. 268 с.

Скворцова С., Онопрієнко О. Нова українська школа: методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 352 с.

Скворцова С., Онопрієнко О. Математика: підручник для 4 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.). Ч. 1. Харків: «Ранок», 2021. 136 с.

Слєпкань З. І. Методика навчання математики. Київ: Вища школа, 2006. 582 с.

Трейтлейн П. Методика геометрии : Пер. с нем. Ф.В. Филипповича. Ч. 1-2. - Санкт-Петербург : Обновление школы, 1912-1916.

Фефілова Т. Різні способи моделювання сюжетних задач та складання короткого запису до них. Початкова школа. 2017. № 1. С. 16–19.

Фридман Л. М., Турецкий Є. М. Как научиться решать задачи. Москва: Просвещение, 1989. 192 с.

Царёва C. Обучение решению текстовых задач, ориентированное на формирование учебной деятельности младших школьников. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1998. 136 с.

Элиа И., Ван ден Хойвель-Панхуизен М., Колову А. Изучение использования стратегии и гибкости стратегии в решении нестандартных задач учениками начальной школы, достигшими высоких результатов по математике. ZDM. Mathematics Education. 2009.41. P. 605–618.

Эрдниев П. М., Эрдниев Б. П. Теория и методика обучения математики в начальной школе. Москва: Просвещение. 1988. 208 с.

Gridos Р., Avgerinos Е., Mamona-Downs J., Vlachou R. Geometrical Figure Apprehension, Construction of Auxiliary Lines, and Multiple Solutions in Problem Solving: Aspects of Mathematical Creativity in School Geometr. International Journal of Science and Mathematics Education. 2022. 20. P. 619–636. https://doi.org/10.1007/s10763-021-10155-4

Komatsu К., Jones К. Generating mathematical knowledge in the classroom through proof, refutation, and abductive reasoning. Educational Studies in Mathematics. 2022. 109. P. 567–591. https://doi.org/10.1007/s10649-021-10086-5

Leikin R. Explore mathematical creativity using multiple problem solving. In R. Leikin, A. Berman and B. Koichu (Eds.), Creativity in Mathematics and the Education of Gifted Students. Netherlands: Sense Publishing, 2009. P. 129–145.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-08

Як цитувати

Ляшова, Н. (2023). РІЗНОВИДИ КЛАСИФІКАЦІЙ ПРОСТИХ ЗАДАЧ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (1), 168–174. https://doi.org/10.31865/2414-9292.1.2022.275165