МЕДІАТЕКСТ У КОНТЕКСТІ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Ірина Лобачова

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.1.2022.275164

Ключові слова:

диджиталізація, медіатекст, медіаконвергенція, медіакомпетентність, наукова комунікація, науково-освітня сфера

Анотація

У дослідженні увагу зосереджено на особливостях роботи з медіатекстом для реалізації наукової комунікації. Уточнено зміст поняття «медіатекст», яке перебуває під впливом швидкого розвитку інформаційних технологій, які безпосередньо впливають на зміни у сфері науки та освіти і в такий спосіб щоразу модернізують його. Охарактеризовано  поняття «медіаконвергенція» у межах розвитку диджиталізації. У фахівців у науково-освітній сфері з’являється набагато більше можливостей виявляти свій творчий потенціал та вирішувати багато завдань ефективніше та оперативніше, використовуючи медіапростір та конвергентні джерела. Окреслено технологічні прийоми та завдання з використанням медіатексту, які допомагають удосконалювати практичні вміння роботи з медіапродуктами. Запропоновано структуру занять із використанням медіатехнологічних прийомів. Визначено методи вивчення медіатекстів (метод контент-аналізу, метод дискурсивного аналізу, метод критичної лінгвістики, метод когнітивного аналізу, метод лінгвокультурологічного аналізу, метод медіалінгвістичного аналізу), опанування якими дозволяє фахівцю досягти надмети в роботі з ними та ефективно використовувати їх у своїй професійній діяльності для досягнення високих результатів у комунікації. З’ясовано, що теоретичні знання, уміння правильно читати медіатексти із застосуванням усіх можливих медіатехнологічних прийомів та створювати власні допомагають сучасному фахівцю в певній галузі знань швидко орієнтуватися в інформаційному просторі, а також конструктивно вести наукову комунікацію будь-якою мовою, якою володіє фахівець, що сприяє досягненню позитивних результатів і розвитку науково-освітньої сфери.

Посилання

Баранник Д. Х. Текст. Українська мова. Енциклопедія. Київ : «Укр. енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2000. С. 627–628.

Вжещ Я. Л. Базові категорії медіалінгвістики: медіа-мова, медіа-дискурс, медіа-текст. Нова філологія. 2014. № 60. С. 23–27.

Кардаш Л. В. Поняття медіатексту як базової категорії медіалінгвістики. Молодий вчений. 2017. № 4 (44), квітень. С. 146–149.

Лобачова І. Імплементація концептуальних карт для підвищення іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. Суми : СумДПУ. 2016. № 2 (56). С. 315–321.

Лобачова І.М. Мотиваційний аспект використання медіатексту під час навчання англійської мови майбутніх фахівців із початкової освіти. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. № 1 (37). Ч. 1. 2021. С. 193–197. DOI https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-29.

Мак-Квейл Деніс. Теорія масової комунікації / переклад з англ. О. Возьна, Г. Сташків. Львів : Літопис, 2010. С. 301–328.

Медіалінгвістика: Словник термінів і понять / за ред. проф. Л. І. Шевченко. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2013. 240 с.

Опис рамки цифрової компетентності для громадян України. Міністерство цифрової трансформації України. 2021. URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf (дата звернення: 20.05.2022).

Пелещишин А. М., Сєров Ю. О. та ін. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства : монографія. Львів : Видавництво Львівська політехніка, 2012. 368 с.

Положення про дистанційне навчання. Затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України 25. 04. 2013 р. No 466. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 (дата звернення: 21.05.2022).

Положення про електронні освітні ресурси. Затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. № 1060 (у редакції наказу МОН України від 29.05.2019 р. № 749). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13 (дата звернення: 20.05.2022).

Радзієвська Т.В. Комунікативно-прагматичні аспекти текстотворення : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. філол. наук. Київ, 1999. 33 с.

Українська мова: енциклопедія. Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2000. 752 с. URL: http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm (дата звернення: 22.05.2022).

Чайковська О. Ю. Особливості сучасного медіатексту. Сучасні дослідження з іноземної філології. 2014. Вип. 12. С. 225–230.

Шевченко Л. І. Медіалінгвістика в сучасній Україні: аналіз ситуації. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2013. Вип. 26. С. 3–12.

Aleksandr Pastukhov. Media texts: main structures and values from the perspectives of intercultural communication. The Language and Culture. December 2016. Pp. 65–74. DOI:10.17223/24109266/8/7.

Anna Turula. Teaching English as a Foreign Language: from Theory to Practice …and All the Way Back. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2010. 470 p.

Anthony William. Teaching in a Digital Age. 2019. URL: https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/chapter/8-8-pedagogical-differences-between-media/ (дата звернення: 24.05.2022).

Bell, A. Approaches to Media Discourse. London, 2017. 304 p.

Bomer, Randy & Katherine, Bomer. For a Better World: Reading and Writing for Social Action. Heinemann NH. 2001. Pp. 144–148.

Brumfit, C. J. & Johnson, K. The Communicative Approach to Language Teaching. Oxford : OUP, 1979. 243 p.

Craig, Robert T. & Heidi L., Muller. Theorizing Communication: Readings Across Traditions. Los Angeles : Sage Publications, 2007. 525 p.

Debates in English Teaching. Edited By Jon Davison, Caroline Daly. 2nd Edition. London : Routledge. 2020. 224 p. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429506871

Elizabeth, Thoman. How to Conduct a “Close Analysis” of a Media “Text”. URL: https://www.medialit.org/reading-room/how-conduct-close-analysis-media-text (дата звернення: 22.05.2022).

Frank W., Baker. Close Reading: Visual Literacy through Photography. 2019. URL: https://www.middleweb.com/16205/close-reading-visual-literacy-photography/ (дата звернення: 23.05.2022).

Frank W. Baker. Teach Visual Literacy with Popular Magazines. 2013. URL: https://www.middleweb.com/9884/magazines-media-literacy/ (дата звернення: 23.05.2022).

Janette M. Hughes. Media Literacy. 2020. URL: https://faculty.ontariotechu.ca/hughes/Oral_Visual_Literacy/MediaLiteracy.html (дата звернення: 23.05.2022).

Koumi J. Media comparisons and deployment: a practitioner’s view. British Journal of Educational Technology. 1994. Vol. 25, No. 1.

Koumi J. Designing video and multimedia for open and flexible learning. London: Routledge. 2006.

Miller, K. Communication Theories: Perspectives, Processes and Contexts. 2nd Ed. McGaw Hill : New York, 2005. 355 p.

Reading information-based texts. 2022. https://www.literacytoday.ca/home/reading/reading-strategies/reading-information-based-texts (дата звернення: 23.05.2022).

Reading media texts. 2022. URL: https://www.literacytoday.ca/home/reading/reading-strategies/reading-visual-texts/reading-media-texts (дата звернення: 23.05.2022).

Reading visual texts. 2022. URL: https://www.literacytoday.ca/home/reading/reading-strategies/reading-visual-texts (дата звернення: 23.05.2022).

Soumi Mandal. Media texts: A study on mediated communication in language classroom. GYANODAYA – The Journal of Progressive Education. 2017. 10(1):22. DOI:10.5958/2229-4422.2017.00004.4

Tony Fahy. What is a media text? 2015. URL: https://www.ocr.org.uk/blog/what-is-a-media-text/ (дата звернення: 22.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-08

Як цитувати

Лобачова, І. (2023). МЕДІАТЕКСТ У КОНТЕКСТІ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (1), 144–167. https://doi.org/10.31865/2414-9292.1.2022.275164