РЕАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРАКТИЦІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Інна Хижняк
  • Інна Хижняк
  • Ірина Вікторенко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.1.2022.275156

Ключові слова:

професійна підготовка вчителів початкової школи, інтегрований курс «Я досліджую світ», інтеграційна компетентність учителя початкових класів, структурно-функціональна система формування інтеграційної компетентності

Анотація

У розділі монографії обґрунтовано потребу оновлення змісту підготовки майбутніх учителів початкової школи до навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ», обумовлену низкою суперечностей, пов’язаних із реформуванням системи початкової та вищої освіти України. Визначення ключових понять дослідження: «інтеграційна компетентність учителя початкових класів» та «структурно-функціональна система становлення інтеграційної компетентності вчителя початкових класів», – а також теоретичне обґрунтування системи дозволило авторам виокремити 4 етапи її експериментальної перевірки: теоретико-формувальний, констатувально-діагностичний, формувально-практичний, контрольно-підсумковий. Основну частину розділу присвячено опису практичної реалізації формувально-практичного етапу впровадження структурно-функціональної системи в освітню практику експериментальних закладів вищої освіти України, що включав у себе чотири підетапи: підготовчий (1–2-й курси), теоретичний (1–2-й курси), методичний (2–3-й курси), інтеграційний (3–4-й курси). Реалізація першого підетапу полягала у формуванні позитивного мотиваційно-ціннісного ставлення здобувачів вищої освіти до реформи початкової школи, розвитку в них прагнень навчатися впродовж життя та особисто вдосконалювати українську освітню систему. Другий теоретичний підетап передбачав зміну підходів до формування предметних базових та психолого-педагогічних компетентностей майбутніх учителів. Третій підетап було спрямовано на формування й удосконалення предметно-методичних компетентностей здобувачів вищої освіти. Четвертий був завершальним у процесі формування інтеграційної компетентності майбутнього вчителя. У кожному з підетапів докладно розкрито зміст, методику та технології проведення формувального експерименту, наведено практичні матеріали та узагальнені  результати дослідницької діяльності, спрямованої на забезпечення ефективної фахової підготовки майбутніх учителів до навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

Посилання

Андрусенко І. Підручник «Я досліджую світ» як засіб формування екологічної грамотності молодших школярів. Проблеми сучасного підручника. 2019. Вип. 22. С. 6–15.

Бібік Н. Навчально-методичний комплект з курсу «Я досліджую світ» у вимірах компетентнісно орієнтованого навчання. Проблеми сучасного підручника. 2019. Випуск 23. С. 6–22.

Бігич О. Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Київський національний лінгвістичний ун-т. Київ, 2005. 485 с.

Будник О. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Житомир, 2015. 552 с.

Вікторенко І. Антропологічна орієнтація професійної підготовки майбутнього вчителя як педагогічна проблема. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Черкаси : ЧНПУ ім. Богдана Хмельницького, 2007. Вип. 99. С. 148–155.

Вікторенко І. Навчально-методичний посібник для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта з курсу «Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. 120 с.

Вікторенко І. Робота з текстами різних жанрів на уроках «Я у світі». Методичні рекомендації для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. Слов’янськ, 2017. 65 с.

Вікторенко І. Теоретичні і методичні засади формування інтеграційної компетентності вчителів початкових класів нової української школи: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Донбаський державний педагогічний університет. Слов’янськ, 2021. 522 с.

Вікторенко І., Гончарова Н. Підготовка майбутніх учителів до оновлення змісту освіти в умовах реформування нової української школи (на прикладі методики навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ»). Інноваційна педагогіка. 2019. Спецвипуск. С. 52–57. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/specvipusk/13.pdf (дата звернення: 22.08.2022).

Вікторенко І., Гончарова Н. Розвиток педагогічної творчості майбутнього вчителя в контексті підготовки його до професійної діяльності (на прикладі навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»). Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць. За матеріалами ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки» (23 травня 2018 року, м. Київ). Вип. 3 (84). Ч. ІІ. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. С. 52–61. URL: http://oaji.net/articles/2017/690-1541007719.pdf (дата звернення: 22.08.2022).

Вікторенко І., Горобець Л. Особливості конструктивістського підходу в підготовці майбутніх учителів природознавства. Перспективні напрями сучасної науки та освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Слов’янськ, 19–20 травня 2020 року. Слов’янськ : Видавництво «Папірус», 2020. С. 165–168.

Вікторенко І., Помирча С. Науково-методичні джерела як основа професійного розвитку особистості майбутнього вчителя. Методика організації роботи з ними : навчальний посібник із курсу «Вступ до спеціальності» для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. Слов’янськ : ДВНЗ «ДДПУ», 2020. 134 с.

Вікторенко І., Федь І., Цибулько Л. Демократичне забезпечення самостійної роботи з курсу «Методика навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ”» : практичний посібник для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2021. 110 с.

Гавриш І., Ткачов А. Розбудовуючи нову українську школу: теоретико-методологічні основи реалізації компетентнісного підходу в освіті в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України». Початкова школа. 2017. № 8. С. 2–5.

Гаєвець Я. Методична компетентність як мета та результат підготовки вчителя початкових класів. Наука і освіта. 2012. № 8. С. 38–42.

Глузман Н. Методико-математична компетентність майбутніх учителів початкових класів : монографія. Київ : Вища школа – ХХІ, 2010. 407 с.

Глушко О. Європейський вектор освітніх реформ в Україні. Український педагогічний журнал. 2017. № 4. С. 5–11.

Єпіхіна М. Особливості викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у новій українській школі в контексті педагогіки партнерства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород : Говерла, 2019. Вип. 1 (44). С. 67–70.

Закон України про повну загальну середню освіту. Освітній процес. URL: https://www.pedrada.com.ua/article/2732-zakon-ukrani-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvtu (дата звернення: 16.04.2022).

Запорожченко Т. Особливості професійної підготовки вчителів початкових класів у контексті нової освітньої парадигми. URL: https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf (дата звернення: 11.02.2022).

Коваль Л. Система професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування загальнонавчальних технологій : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2010. 40 с.

Комар О. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Умань, 2011. 512 с.

Кормич Л. Сучасні тенденції реформування системи вищої освіти України: здобутки і проблеми. Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 60. С. 179–188.

Крамаренко А. Біо(еко)етична діяльність учителя початкової школи : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів спеціальності 013 «Початкова освіта». Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. 192 с.

Крамаренко А. Курс «Я досліджую світ»: теоретико-практичний аспект в контексті модернізації освіти. Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи: світові освітні практики, український контекст : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конференції з міжнародною участю. Мелітополь, Україна, 6–8 червня 2019 року. / За заг. ред. С. М. Дубяга, І. О. Яковенко. Мелітополь : ФОП Однорог Т.Ф., 2019. С. 153–157.

Крамаренко А. Методика навчання природничої, громадянської та історичної освітніх галузей у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів ОПП «Початкова освіта». Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 424 с.

Крамаренко А. Навчально-методичне забезпечення майбутніх учителів початкової школи до викладання курсу «Я досліджую світ». Le tendenze e modelli di sviluppo della ricerсhe scientifici: Raccolta di articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della Conferenza scientifica e pratica internazionale (T. 3). 13 marzo Roma, Italia: Piattaforma scientifica europea. Рр. 7–8.

Крамаренко А. Природнича підготовка майбутніх фахівців початкової освіти в умовах сталого розвитку суспільства. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти : колективна монографія / за заг. ред.: проф. Людмила Коваль, Алла Крамаренко. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. С. 161–206.

Крамаренко А. Теоретичні і методичні засади формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2014. 40 с.

Кузьминський А., Тарасенкова Н., Акуленко І. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики. Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. 320 с.

Кучерявий О. Теоретичні і методичні основи організації професійного самовиховання майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2002. 37 с.

Ляшенко О., Мальований Ю. На шляху до нової української школи: концептуальні засади і виклики. Педагогіка і психологія. 2017. № 3 (96). С. 5–12.

Митник О. Теоретико-методичні основи підготовки майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2010. 42 с.

Наказ МОН України від 07.02.2020 № 149 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0258-20#Text (дата звернення: 11.05.2020).

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 13.06.2022).

Онишків З. Система підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Тернопіль, 2016. 36 с.

Павелків О. Теоретичні засади реалізації інноваційних процесів у вищих навчальних закладах. Інноватика у вихованні. 2017. Вип. 6. С. 134–144.

Партола В., Смолянюк Н. Використання методу проєктів у процесі викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Новий Колегiум. 2019. № 1. С. 39–42.

Петухова Л. Становлення поняття «інформатичні компетентності» та рівні їх діагностики у майбутніх учителів початкової школи. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2008/8_9_2008/46.pdf (дата звернення: 11.07.2022).

Савченко О. Закон України «Про освіту»: коментар у контексті проблем реформування початкової освіти. Початкова школа. 2018. № 1. С. 1–4.

Скворцова С. Формування професійної компетентності в майбутнього вчителя математики. Портал сучасних педагогічних ресурсів. URL: http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n4_2010_st_4/ (дата звернення: 18.04.2022).

Слипанюк О., Марчук М. Формування та розвиток навичок Softskills y молодших школярів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи: зб. наукових праць / укл. Поясик О.І., Слипанюк О. В., Ковальчук М.П. Івано-Франківськ : НАІР. 2021. C. 198–204.

Сорока К. Основи теорії систем і системного аналізу : навч. посібн. Харків : ХНАМГ, 2004. 291 с.

Стрілець С., Запорожченко Т. Формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних технологій : монографія. Чернігів : Десна Поліграф, 2019. 204 с.

Хижняк І., Вікторенко І. Стан сформованості мотивації майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності в умовах НУШ. New Inception, 2021, 3–4 (5–6), С. 41–51. DOI: 10.5281/zenodo.5972337

Хижняк І. Лінгвометодична культура майбутнього вчителя початкової школи в системі ключових результатів фахової підготовки. Молодий вчений. 2017 (вересень). № 9.2 (49.2). C. 39–43.

Хоружа Л. Теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2004. 36 с.

Цілі розвитку тисячоліття. Україна – 2010. Національна Доповідь. Київ : М-во економіки України, 2010. 108 с. URL: http://www.undp.org.ua/files/ua_52412mdgs_ukraine 2010_rep_ukr.pdf. С. 48–49 (дата звернення: 16.04.2022).

Khyzhniak I., Viktorenko I. Primary School Teachers’ Attitude to the New Ukrainian School Reform. Advances in Economics, Business and Management Research : proceed. Internat. Conf. on Econom., Law and Educ. Resear. (ELER 2021). vol. 170, (Kyiv, 10–11 March, 2021). Kyiv. 2021. P. 299–305. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210320.051

Khyzhniak І. А., Vlasenko К. V., Viktorenko І. L., Velychko V. Ye. Readiness of Future Primary Education Specialists to Use Digital Learning Tools in Professional Activity. Information Technologies and Learning Tools. (2021). 86(6). 106–122. https://doi.org/10.33407/itlt.v86i6.3666

Khyzhniak I. & Ishutina O. Methodical Features of Electronic Lingomethodics Applying in Future Primary School Teachers’ Vocational Training. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2019. 10, С. 187–197. doi: https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182189

Khyzhniak I., Tsybulko L., Viktorenko I., Mohyliova N. Implementing the Theory of Multiple Intelligences into Project-Based Multimedia Learning at Primary School. Information Technologies and Learning Tools. 2021. 82(2). 18–31. https://doi.org/10.33407/itlt.v82i2.4326

Kuzmenko I. Modernization of Education as a Condition for Development in Ukraine: A Position Statement. Journal of Advocacy, Research and Education. 2016. Vol. 5. URL: http://oaji.net/articles/2016/1704-1461180005.pdf (Last accessed: 16.09.2018)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-08

Як цитувати

Хижняк, І., Хижняк, І., & Вікторенко, І. (2023). РЕАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРАКТИЦІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (1), 58–119. https://doi.org/10.31865/2414-9292.1.2022.275156