ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Олена Бескорса
  • Людмила Гаврілова

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.1.2022.275154

Ключові слова:

цифрові технології, науково-педагогічне дослідження, етапи наукового дослідження, наукометричні бази, дистанційний курс, цифрові освітні ресурси, соціальні мережі, анкетування, тестування

Анотація

Авторами висвітлено можливості використання цифрових технологій на різних етапах проведення науково-педагогічних досліджень здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 013 Початкова освіта. Визначено актуальні напрями сучасних досліджень в галузі цифровізації освіти, надано огляд нових понять, що увійшли до наукового обігу в останні роки (цифрова освіта, цифрова наука, цифрова педагогіка, відкритий доступ та ін.). Серед можливостей використання цифрових технологій на теоретичному етапі науково-педагогічного магістерського дослідження висвітлено питання роботи в наукометричних базах Scopus та Web of Science, а також залучення цих технологій під час підготовки та подання наукових статей. На етапі розроблення навчально-методичного забезпечення магістерського дослідження авторами запропоновано створення дистанційного курсу, цифрових освітніх ресурсів та робота в освітньому середовищі MOODLE. Серед цифрових технологій на етапі проведення педагогічного експерименту та аналізу результатів дослідження авторами розглянуто використання соціальних мереж, комп’ютерне анкетування й тестування. Доведено, що цифрові технології доцільно використовувати практично на всіх етапах науково-педагогічного магістерського дослідження.

Посилання

Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. М.: ВЛАДОС, 1994. 336 с.

Аванесов В. С. Исходные понятия теории педагогических измерений. Педагогические измерения, 2005. № 2. 128 с.

Андрієвська В. М. Теоретичні й методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2019. 540 с.

Апшай Ф. В. Формування ІКТ-компетентності майбутніх фахівців галузі «Культура і мистецтво» : дис… канд. пед. наук : 13.00.04; Рівненський державний гуманітарний університет. Рівне, 2021. 235 с.

Баева Л. В. Феномены электронной культуры как гетеротопные пространства. Философия и культура. 2015. Выпуск 11(95). С. 1618–1625. DOI: 10.7256/1999-2793.2015.11.15928.

Базелюк О. Формування цифрової культури педагогічних працівників у закладах професійної освіти. Вісник післядипломної освіти, 2018. Випуск 6(53). С. 23–36.

Барладим В.М. Застосування соціальних мереж в неформальній освіті дітей та молоді. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: збірник матеріалів наукової конференції. Київ : ІІТЗН НАПН України, 2017. С. 810.

Батищев В. И., Мишин В. И. Информационные технологии обучения. Образование, наука, промышленность: взгляд в будущее: научно-практическая конференция студенческого клуба «Альтернатива». URL: http://www.techros.ru/text/3326/2.

Бахмат Н. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки вчителів початкової школи в умовах інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2017. 510 с.

Белоусова Л. И., Житенева Н. В. Дидактические аспекты использования технологий визуализации в учебном процессе общеобразовательной школы. Інформаційні технології і засоби навчання, 2014. Т. 40. № 2. С. 1 – 13.

Бескорса О. С. Теорія і практика формування цифрової культури майбутніх учителів англійської мови початкової школи : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Словʼянськ, 2021. 625 с.

Бескорса О. С. MOOC : платформи професійного саморозвитку майбутніх учителів англійської мови початкової школи. Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2021. Випуск 1(48). С. 33–39. DOI: 10.24144/2524-0609.2021.48.33-38.

Биков В. Ю., Кухаренко В. М. , Сиротенко Н. Г. Технологія створення дистанційного курсу : навчальний посібник. [В. Ю. Биков та В. М. Кухаренко (Ред.)]. К.: Міленіум, 2008. 324 с.

Биков В., Спірін О., Білощинський А., Кучанський О. Відкриті цифрові системи в оцінюванні результатів науково-педагогічних досліджень. Information Technologies and Learning Tools. 2020. Випуск 75(1). С. 294–315. DOI:10.33407/itlt.v75i1.3589.

Бруннер Е. Ю. Применение технологии mind map в учебном процессе. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. Ялта : РВВ КГУ, 2008. Вип. 19. Ч. 1. С. 50 – 53.

Буйницька О.П. Система педагогічного проєктування інформаційно-освітнього середовища для здійснення підготовки майбутніх соціальних педагогів : монографія. К. : Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. 568 с.

Булычева О. С. Национальная информационная инфраструктура: точки роста. Научные и технические библиотеки. 2016. № 1. С. 26–33. URL: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2016/1/ntb_1_2_2016.pdf.

Бьюзен Т., Бьюзен Б. Супермышление. Минск : ООО „Попурри», 2003. 304 с.

Вакалюк Т.А. Теоретико-методичні засади проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці бакалаврів інформатики : дис… д-ра пед.наук : 13.00.10; ІТЗН АПН України. К., 2019. 614 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. та гол. ред. В. Т. Бусел]. К., Ірпінь:ВТФ „Перун», 2004. 1440 с.

Відкритий доступ до наукової інформації : хто, для чого і як. КПІ імені Ігоря Сікорського : вебсайт. URL: http://kpi.ua/1634-2 (дата звернення: 28.09.2020).

Воронкин А. С. Социальные сети: эволюция, структура, анализ. Образовательные технологии и общество : международный электронный журнал. 2014. Т. 17. № 1. С. 650–675. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-seti-evolyutsiya-struktura-analiz.

Воронова Н. С. Система формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Словʼянськ, 2020. 592 с.

Гаврілова Л. Г., Кухар Л. О., Топольник Я. В. Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Слов’янськ: Видавництво Б. І. Маторіна, 2017. 310 с.

Гаврілова Л. Г. Система формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій : дис… доктора пед. наук: 13.00.04 / НПУ імені М. П. Драгоманова. Київ, 2015. 615 с.

Гаврілова Л. Г., Топольник Я. В. Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 61, № 5. С. 1–11.

Гнатышина Е. В. Формирование цифровой культуры будущего педагога : монография. Челябинск : Изд-во Южно-Урал. гос. гуманит.-пед. ун-та, 2019. 294 с.

Гуралюк А. Методичні рекомендації щодо використання електронних анкет для опитування роботодавців. Київ: ІПТО НАПНУ, 2011. 24 с.

Гуревич Р. С. Формування освітнього інформаційного середовища для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах : [монографія] ; за заг. ред. Р. С. Гуревича. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. 426 с.

Джим А. Сучасна IT-інфраструктура електронного журналу, який претендує на включення в Scopus та Web of Science. Наука та метрика, №6, 2021. URL: https://nim.media/articles/suchasna-it-infrastruktura-elektronnogo-zhurnalu-yaky-pretenduye-na-vklyuchennya-v-scopus-ta-web-of-science.

Жалдак М., Лапінський В., Шут М. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики : навчально-методичний посібник. К. : Шкільний світ, 2006. 96 с.

Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Згуровский М. З., Петренко А. И. Цифровая наука в программе „Горизонт 2020». Системні дослідження та інформаційні технології, 2015. № 1. С. 7 – 20.

Кирильчук С. М. Застосування соціальних мереж у процесі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень: ІІІ Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів. Вінниця, 2015. URL: http://konferenzia.ukrainianforum.net/t72-topic.

Клайн П. Введение в психометрическое программирование: Справочное руководство по конструированию тестов. Киев : ПАН Лтд, 1994. 276 с.

Коваленко С. Використання інструментів MOODLE для моніторингу якості освіти у вищих навчальних закладах Інтернет-Освіта-Наука (ІОН-2016). URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13368.

Колос К.Р. Теоретико-методичні засади проектування і використання комп'ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти : дис… д-ра пед.наук : 13.00.10; ІТЗН АПН України. К., 2017. 453 с.

Концепція розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації від 3 березня 2021 р. № 167-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#n13 (дата звернення 07.05.2020).

Кочарян, А. Б. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників гуманітарних спеціальностей класичних університетів : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.10; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Київ, 2016. 20 с.

Кухар Л. О., Сергієнко В. П. Конструювання тестів. Курс лекцій : навч. посібник. Луцьк, 2010. 182 с.

Лазоренко С. А. Теорія і практика формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах змішаного навчання : автореф. дис на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : 13.00.04. Слов’янськ, 2021. 44 с.

Литвинова С.Г. Теоретико-методичні основи проектування хмаро-орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу : дис… д-ра пед.наук : 13.00.10; ІТЗН АПН України. К., 2016. 602 с.

Лущинська О. Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Львівський національний університет імені І. Франка. Львів, 2021. 482 с.

Методичні рекомендації зі створення тестових завдань та тестів у системі управління навчальними матеріалами MOODLE / Сергієнко В. П., Франчук В. М., Кухар Л. О. та ін. / за заг. ред. проф. Сергієнка В. П. К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. 100 с.

Морзе Н., Василенко С., Гладун М. Шляхи підвищення мотивації викладачів університетів до розвитку їх цифрової компетентності. Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету». 2018. Випуск 5. С. 160–177. DOI: 10.28925/2414-0325.2018.5.160177

Муковіз О. Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи: автореф. дис... д-ра пед. наук, 13.00.04. Умань, 2017. 43 с.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 440 від 2 травня 2018 року «Про затвердження Положення про електронний підручник». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18#Text (дата звернення: 09.11.2018).

Наказ Міністерства освіти і науки України № 523 від 22 травня 2018 року «Про затвердження Положення про Національну освітню електронну платформу». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0702-18#Text (дата звернення: 10.11.2018).

Нова українська школа : Концептуальні засади реформування середньої освіти від 27 жовтня 2016 р. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html (дата звернення: 29.03.2021).

Нортон П. Программно-аппаратная организация компьютера IBM PC (Inside he IBM PC. Access to Advanced Features аnd Programming. Prentice-Hall Publishing Comp., 1984) [пер. с англ. С. Писарева, Б. Шура]. К., 1987. URL: http://bookz.ru/authors/norton-p/nortop01/1-nortop01.html.

Опис рамки цифрової компетентності для громадян України. Міністерство цифрової трансформації України. 2021. URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf (дата звернення: 28.04.2021).

Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів : навчальний посібник [В. В. Вишнівський , М. П. Гніденко, Г. І. Гайдур, О. О. Ільїн (ред.)]. Київ : ДУТ, 2014. 140 с.

Палій С. В. Соціальні мережі як засіб комунікації електронного навчання. Управління розвитком складних систем. 2013. № 13. C 152–156. URL: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-13/152-156.pdf.

Паніотто В., Харченко Н. Методи опитування: підручник. Київ: Києво-Могилянська академія, 2017. 342 с.

Пелещишин А. М., Сєров Ю. О. , Пелещишин А. М. та ін. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства : монографія. Львів : Видавництво Львівська політехніка, 2012. 368 с.

Петренко С. Система Delphi як засіб формування ІКТ-компетентностей майбутнього вчителя інформатики початкової школи у навчанні візуального програмування : дис… канд. пед. наук : 13.00.10; ІТЗН АПН України. К., 2016. 289 с.

Положення про дистанційне навчання. Затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України 25. 04. 2013 р. No 466. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.

Положення про електронний підручник. Затверджено Наказом МОН України 02. 05. 2018 р. № 440. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18

Положення про електронні освітні ресурси. Затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. № 1060 (у редакції наказу МОН України від 29.05.2019 р. № 749). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13.

Про національну програму інформатизації : Закон України від 4 лютого 1998 р. № 74/98-ВР, зі змінами, внесеними згідно із Законом № 37, ст. 27 від 13 квітня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 14.10.2020).

Радкевич О. П. Конфіденційність персональної інформації педагогічних працівників ПТНЗ під час інформаційно-аналітичної діяльності в мережі Інтернет. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. Львів : ЛДУ БЖД, 2015. С. 85 – 87.

Рапуто А. Г. Три когнитивных составляющих визуализации дидактических объектов. Научный электронный архив [сайт]. URL : http://econf.rae.ru/article/6314 .

Рогульська О. О. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти : дис … д-ра пед. наук : 015 (13.00.04) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця, 2020. 496 с.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації» від 3 березня 2021 р. №167-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 20.04.2021).

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 17 січня 2018 № 67-р (Редакція від 17.09.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (дата звернення: 05.12.2020).

Семчук С. Теоретико-методичні засади формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти : дис… д-ра пед.наук : 13.00.04; 13.00.08; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Умань, 2017. 478 с.

Сучасні методики контент-аналізу: навчальний посібник / За заг. ред. Костенко Н., Батаєвої К., Іванова В. Київ: Кондор, 2018. 256 с.

Тимчук Л.І. Теоретико-методичні засади проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти : дис… д-ра пед.наук : 13.00.10; ІТЗН АПН України. К., 2017. 468 с.

Топольник Я. В. Система інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти : дис… доктора пед. наук : 13.00.10 / ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». Старобільськ, 2019. 635 с.

Фетісов В. С. Комп’ютерні технології в тестуванні: навч.-метод. посібник. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2011. 140 с.

Хижняк І. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Словʼянськ, 2017. 577 с.

Хміль Н. А. Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх учителів до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : 13.00.04. Слов’янськ, 2021. 40 с.

Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний»  2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 року (проєкт). 2016. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення: 19.11.2019).

Шишкіна М.П. Теоретико-методичні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу : дис… д-ра пед.наук : 13.00.10; ІТЗН АПН України. К., 2016. 441 с.

Action Plan for Digital Education (2021–2027). Brussels : European Commission, 2020. URL: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/.

Anderson and Krathwohl – Bloom’s Taxonomy Revised. URL: http://thesecondprinciple.com/teaching-essentials/beyond-bloom-cognitive-taxonomy-revised/.

Boyd D. & Ellison N. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. 2007. № 13(1). URL: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html .

Brett D. Digital Humanities Pedagogy: Practices, Principles and Politics. Hirsch (ed). Cambridge: Open Book Publishers, 2012. 426 pp. URL: http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/8/2/000177/000177.html (Last accessed: 03.12.2017).

Butcher N. A Basic Guide to Open Educational Resources (OER). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 2015. URL: http://oasis.col.org/handle/11599/36.

Bykov V., Leshchenko M. Digital Humanistic Pedagogy: Relevant Problems of Scientific Research in the Field of Using ICT in Education. Information Technologies and Learning Tools. 2016. Vol. 53. No. 3. Pp. 1 – 17. URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1417 (Last accessed: 12.11.2018).

Clark D. Blended learning. CEO Epic Group plc, 52. Old Steine, Brighton BN1 1NH. 2003.

Council of Europe. Digital Citizenship and Digital Citizenship Education. 2019. URL: https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/digital-citizenship-and-digital-citizenship-education (дата звернення: 22.01.2020).

Council Recommendation on Key Competences for LifeLong Learning. 2018. Brussels. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN (дата звернення: 21.10.2020).

DigComp 2.1 : The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. DOI: 10.2760/38842

DigCompEdu : Digital Competence Framework for Educators. 2018. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu (дата звернення: 15.08.2019).

Downes St. Models for Sustainable Open Educational Resources. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects. 2007. Vol. 3. URL: https://www.learntechlib.org/p/44796/article_44796.pdf.

El Mhouti A., Erradi M., Nasseh A. An Evaluation Model of Digital Educational Resources. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). 2013. Vol. 8, Issue 2. DOI: http://dx.doi.org/10.3991/ijet.v8i2.2501.

European Commission. Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. Thematic chapters. 2020. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi (дата звернення: 14.04.2021).

European e-Competence Framework  EN 16234-1:2019. URL: https://www.ecompetences.eu/ (дата звернення: 23.09.2020).

Farrow R. A Framework for the Ethics of Open Education. Open Praxis. 2016. Volume 8(2). Р. 93–109. DOI: 10.5944%2Fopenpraxis.8.2.291.

Farrow R. A Framework for the Ethics of Open Education. Open Praxis. 2016. Volume 8(2). Р. 93–109. DOI: 10.5944%2Fopenpraxis.8.2.291.

Fyfe P. Digital Pedagogy Unplugged. Digital Humanities Quarterly. 2011. Vol. 5, N. 3. URL: http://digitalhumanities.org/dhq/vol/5/3/000106/000106 (Last accessed: 19.12.2018).

Inamorato dos Santos A., Punie Y., Castaño-Muñoz J. Opening up Education : a Support Framework for Higher Education Institutions. JRC Science for Policy Report. 2016. DOI:10.279.1/293408.

Nonato E. do R. S. Digital culture and literature teaching at secondary schools. Cadernos de Pesquisa. 2020. Volume 50(176). Pp.534–554. DOI: 10.1590/198053147126.

Open science | Digital Single Market. URL : https://ec.europa.eu/digital-single-market/digital-science (Last accessed: 12.12.2019).

Orr D., Rimini M., Van Damme D.Open Educational Resources : A Catalyst for Innovation. Educational Research and Innovation. Paris, France : OECD Publishing, 2015. URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264247543-en

Piotrowski M. What is an E-Learning Platform? Learning Management System Technologies and Software Solutions for Online Teaching: Tools and Applications / edited by Y. Kats. IGI Global, 2010. Pp. 20–36. DOI: 10.4018/978-1-61520-853-1.ch002.

Punie Y., Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators : DigCompEdu , EUR 28775 EN. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. DOI: 10.2760/159770.

Vuorikari R., Koper R. Evidence of Cross-Boundary Use and Reuse of Digital Educational Resources. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). 2009. Vol. 4, Issue 4. Рр. 51 – 56. DOI:10.3991/ijet.v4i4.1028.

Wright, Clayton R. Selecting LMS & Evaluating the Quality of Online Courses. URL: http://zaidlearn.blogspot.com/2007/08/selecting-lms-evaluating-quality-of.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-08

Як цитувати

Бескорса, О. ., & Гаврілова, Л. (2023). ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (1), 4–57. https://doi.org/10.31865/2414-9292.1.2022.275154