СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Автор(и)

  • Сергій Віцько
  • Андрій Макаренко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206756

Ключові слова:

вища освіта, майбутні вчителі, духовні цінності, духовно-моральне виховання.

Анотація

Статтю присвячено висвітленню ролі вищої школи становленні особистості майбутнього вчителя, зокрема розкрито сутність, зміст і завдання духовно-морального виховання. Схарактеризовано антропоцентричний, теоцентричний, соціоцентричний підходи щодо трактування сутності морального виховання. Виокремлено групи цінностей, на утвердження яких має бути вмотивована молодь: морально-етичні, соціально-правові й особистісно зорієнтовані. Запропоновано ефективні шляхи духовно-морального виховання, поміж яких: опора на національні здобутки; організація системної діяльності педагогів-викладачів, спрямованої на залучення майбутніх учителів до духовної скарбниці, на розвиток ціннісних орієнтацій, духовно-моральних якостей студентів та їх творчого потенціалу; залучення до процесу духовно-морального виховання засобів різних видів мистецтва.

Посилання

Бех, І. Д. (2006). Виховання особистості: сходження до духовності. Київ, Україна: Либідь.

Білоусова, В. О. (1997). Теорія і методика гуманізації відносин старшокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи: монографія. К.: Вид-во ІЗМН, 192 с

Вишневський, О. (1997). Концепція демократизації українського виховання. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні: Педагогічні концепції. Київ: Школяр, С. 78–122.

Дашицька, Л. (2010). Моральне виховання школярів засобами музичного мистецтва. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 1, 175 – 180.

Дем’янюк, Т. Д., Бех, І. Д., Байрамова, М. Г., Мельничук, Л. С. (2007). Духовно-моральне виховання особистості : інноваційний підхід : навчально-методичний посібник. Київ, Україна: Волинські обереги.

Дубасенюк, О. А. (2014). Духовно-моральне виховання студентської молоді. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.) / за ред. О. А. Дубасенюк, В. А. Ковальчук. 78 – 87.

Жизнь во Христе: Нравственный катехизис. Львов: Издательство Украинского Католического Университета, 2004. 174 с.

Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України. Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 641 від 16. 06. 2015. https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5d5/279/7ca/5d52797ca746c359374718.pdf

Москальова Л. Ю. (2011). Теоретико-методичні засади виховання у майбутніх учителів морально-етичної культури: автореф. дис. … доктора пед. наук: 13.00.07 – теорія і методика виховання. Київ: Інститут проблем виховання НАПН України.

Москальова, Л. Ю. (2003). Характеристика основних структурних компонентів моральності особистості. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. Вип. ХХ, 113–115.

Національна доктрина розвитку освіти. Затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 року. № 347/2002. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Затверджено Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Нова українська школа: концептуальні засади реформування загальної школи. URL : http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf.

Отич, О., Отич, Д. (2019). Виховання як духовне преображення особистості в процесі одухотворення освітнього середовища. Горизонт духовності виховання: колективна монографія / The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph. Заг. ред. Й. Кевішас та О. Отич. Вільнюс, Литва: Zuvedra.

Помиткін, Е. О. (2006). Психологія духовного розвитку особистості: монографія. Київ, Україна: Наш час.

Постовий, В. Г. (2005). Про концепцію національної ідеї та механізми її впровадження. Педагогіка і психологія. 1, 20–23.

Про освіту. Закон України № 2145-VIII. 2017. (в редакції від 02.04.2020). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Про повну загальну середню освіту. Закон України. №463-IX від 16.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20

Психолого-педагогічні засади проектування інноваційних технологій викладання у вищій школі: монографія / В. Луговий, М. Левшин, О. Бондаренко [та ін.] ; за заг ред. В. Андрущенка, В. Лугового. Київ: Педагогічна думка, 2011.

Савчинський Р. (2018). Ціннісні засади Нової української школи очима вчителів: за результатами проведених дискусій у 10-ти містах України. Інститут лідерства та управління УКУ. https://issuu.com/ilm_ucu/docs/zvit_2018_1_66___06_07_2018

Стельмахович, М. Г. (1997). Українська народна педагогіка. Київ, Україна: Вид-во ІЗМН.

Ціннісні орієнтири сучасної української школи (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/Presentasia-Roman-Stesichin.pdf

Шадриков, В. (1997). Духовность и творчество. Основные современные концепции творчества и одаренности. Москва: Мол. гвардия, 361 – 370.

Шевченко, Ю. , Абламонова, В. (2015). Духовно-моральні цінності як основа духовного виховання молодших школярів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 7 (51), 476 – 485.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Як цитувати

Віцько, С., & Макаренко, А. (2020). СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (12), 252–262. https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206756

Номер

Розділ

Статті