ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ТУРИЗМУ

Автор(и)

  • Ольга Дербак

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206751

Ключові слова:

професійна підготовка, туризм, педагогіка туризму, бакалавр з туризму.

Анотація

У статті розглянуто окремі теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх бакалаврів з туризму. Обґрунтовано актуальність дослідження, з’ясовано особливості тлумачень фундаментальних понять з обраної теми (туризм, педагогіка туризму, професійна підготовка). Проаналізовано поняття «туризм» і визначено, що це один із найбільш динамічних та перспективних напрямів у сфері послуг, який може стати рушійною силою розвитку України. Установлено, що педагогіка туризму сприяє розвитку туристичної галузі, конкурентоспроможності українського туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках туристичних послуг. На основі аналізу документів і науково-практичних досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців розкрито особливості професійної підготовки майбутніх бакалаврів з туризму в закладах вищої освіти України; доведено, що розвиток туристичної галузі вимагає якісної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти України. Наведено висновки та перспективи подальших досліджень.

Посилання

Аніщенко А. П., Зайцева М. М. (2015). Підготовка кадрів туристичної індустрії. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», 11, 39–43.

Гарбар Г. А. (2013). Підготовка фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах України. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Філософія, 41(1), 246–257.

Зубехіна, Т. В. (2014). Теоретична розробка проблеми формування інформаційної культури бакалаврів з туризму у процесі фахової підготовки. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 38, 268–271.

Закон України «Про туризм» (2015). Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.

Зорин, И. В. (2001). Теоретические основы формирования содержания профессионального туристического образования. (Дис. докт. пед. наук). Москва, Российская Федерация.

Лапшина, А. Г. (2009). Основные проблемы подготовки профессиональных кадров для индустрии туризма. Матер. всеросс. науч.-практич. конф. Оренбург, Россия: 3194–3197.

Пангелова Н. Е., Пангелов Б. П. (2016). Проблемы профессиональной подготовки будущих специалистов в учебных заведениях туристической отрасли Украины: анализ научных исследований. Курорты. Сервис. Туризм, 1(30), 129–133.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (б.д.). Взято з http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1341–2011–п#n37.

Самохвал, О. О. (2016). Теоретичні основи змісту професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі у ВНЗ України. Молодий вчений, 11(38), 497–501.

Сокол, Т. Г. (2008). Педагогічні аспекти створення моделі спеціаліста туристичного менеджменту та науково-методичного забезпечення його підготовки. Вісник Черкаського Національного університету імені Богдана Хмельницького, 137, 57–60.

Стоян, Т., Цишнатій, К. (2013). Підготовка кадрів для туристичної галузі в сучасній Україні. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Історичні науки, 10, 276–284.

Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. (2019). Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80.

Ткачук, Л. (2017). Сутність туризму як багатоаспектного суспільного явища. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 1(66), 109–113.

Устименко, Ю. С. (2017). Підготовка майбутніх стоматологів до професійної взаємодії засобами інтерактивних методів навчання. (Дис. канд. пед. наук). Дніпро, Україна.

Черезова, М. В. (2010). Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців сфери туризму у навчально-виховному процесі коледжу. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Луганськ, Україна.

Abishova, N., Kydyrovab, Zh., Urazbaevac, G., Abishovad, A., & Asan, D. (2014). Good Opportunities in Training of Personnel for Travel Industry. Social and Behavioral Sciences, 143, 445–449.

World Tourism Organization. United Nations specialized agency. (n. d.). Retrieved from https://www.unwto.org/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Як цитувати

Дербак, О. (2020). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ТУРИЗМУ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (12), 191–198. https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206751

Номер

Розділ

Статті