DOI: https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182169

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Ellina Panasenko

Анотація


У статті розкрито актуальність проблеми формування комунікативної толерантності в майбутніх практичних психологів. Автором розглянуто сутність понять: «толерантність», «комунікативна толерантність», «комунікативна толерантність практичного психолога». Проаналізовано основні методологічні підходи щодо розуміння сутності й змісту феномена «толерантність» (психофізіологічний, інтеракційний, особистісний, гуманістичний, соціально-психологічний, ситуаційний підходи). Схарактеризовано підструктури особистості (інтелектуальна, ціннісно-орієнтована, етична, естетична, емоційна, сенсорна, енергодинамічна, алгоритмічна, характерологічна, функціональна), що обумовлюють комунікативну толерантність. Висвітлено соціально-психологічні умови формування комунікативної толерантності практичного психолога. Представлено основні соціально-психологічні способи формування комунікативної толерантності практичного психолога. У структурі комунікативної толерантності практичного психолога виокремлено функціонально пов’язані між собою та взаємообумовлені компоненти: когнітивно-пізнавальний, емоційно-ціннісний та особистісно-діяльнісний. Представлено основні психодіагностичні методики, які дають можливість визначити рівні сформованості комунікативної толерантності та психологічні чинники, що впливають на її формування.

Ключові слова


толерантність; комунікативна толерантність; комунікативна толерантність практичного психолога; підструктура особистості; компоненти комунікативної толерантності практичного психолога.

Повний текст:

PDF

Посилання


Асмолов, А. Г., Солдатова, Г. У., Шайгерова, Л. А. (2001). О смыслах понятия «толерантность». Век толерантности: Научно-публ. вестник. Вып.1.

Балл, Г. О. (1997). Про співвідношення принциповості і толерантності. Педагогіка толерантності, 1-2.

Бойко, В. В. (1998). Коммуникативная толерантность. Санкт-Петербург, Российская Федерация: МАПО.

Гриншпун, И. Б. (2003). Понятие и содержательные характеристики толерантности. Толерантное сознание и формирование толерантных отношений. Москва, Российская Федерация: Изд-во Московского психолого-социального института, Воронеж, Российская Федерация: Изд-во НПО «МОДЕК».

Клепцова, Е. Ю. (2004). Психология и педагогика толерантности. Москва, Российская Федерация: Академический Проект.

Лекторский, В. А. (1997). О толерантности, плюрализме и критицизме. Вопросы философии. 11.

Москаленко, В. В. (2005). Соціальна психологія. Київ, Україна: Центр навчальної літератури.

Олпорт, Г. (2003). Природа предупреждения. Век толерантности: научно-публицистический вестник. Москва, Российская Федерация: Смысл. Вып. 5.

Скок, А. Г. (2005). Особливості комунікативної толерантності викладача вищого навчального закладу. Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України. Київ, Україна: Главник. Вип.26. Т. 4.

Головин, С. Ю. (Сост.). (1997). Словарь практического психолога.. Минск, Белорусь: Харвест.

Собчик, Л. Н. (1990). Диагностика межличностных отношений: модифицированный вариант интерперсональной диагностики Т. Лири. Сер. «Методы психологической диагностики». Вып. 3. Москва, Российская Федерация: ВНИИТЭМР.