DOI: https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174551

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Наталя Дермельова, Ольга Ночовка

Анотація


У статті обґрунтовано важливість оновлення змісту професійної підготовки майбутнього вчителя музики початкової школи, що зумовлено імплементацією реформи Нової української школи, а також новими стандартами початкової та вищої освіти. Під час дослідження чинників, що впливають на трансформацію навчального контенту, авторки спираються на потужну теоретичну і нормативно-правову базу. У статті зроблено висновок, що ключовими аспектами оновлення змісту професійної підготовки майбутнього вчителя музики початкової школи мають стати діяльнісна спрямованість процесу підготовки, чітке структурування вимог до навчальних досягнень студентів, орієнтація на дотримання інтегративного підходу через узгодження програмового змісту предметів мистецької освітньої галузі із змістом інших освітніх галузей, готовність застосування формувального й вербального оцінювання тощо. Ці аспекти дозволили авторкам указати на необхідність перегляду і трансформації змісту професійної підготовки майбутнього вчителя музики початкової школи на бакалаврському рівні вищої освіти.


Ключові слова


професійна підготовка; майбутній учитель музики початкової школи; компетентнісний підхід; інтегративний підхід; педагогічне проектування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Волошко, Л. Б. (2005). Професійна компетентність студентів як предмет психолого-педагогічного аналізу. Наука і сучасність, 48, 22−32.

Державний стандарт початкової освіти. №87. (2018, 21 лютого). URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/prozatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti

Закон України про освіту. №2145-19. (2017, 5 вересня). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Концепція «Нова українська школа. (2016, 27 жовтня). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf

Митник О. (2008). Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя: реалії і перспективи. Початкова школа, 7, 35–37.

Онищенко, І. (2012). Модель формування фахової компетентності майбутнього вчителя початкових класів. Навчання і виховання обдарованої особистості: теорія та практика, 8, 94−101.

Пометун, О. (2005). Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти. Рідна школа, 1, 65–69.

Хижна, О. П. (2007). Художньо-педагогічна діяльність учителя початкової школи (теоретико-методологічний та методичний аспекти). Київ, Україна: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.