ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Автор(и)

  • Yuliia Sokolova

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153793

Ключові слова:

інформатизація освіти, дистанційне навчання, професійна підготовка, навчально-виховний процес, педагогічна технологія, компоненти навчання, дидактичні принципи навчання, специфічні принципи навчання.

Анотація

Метою дослідження було висвітлення основних системних компонентів дистанційного навчання, нормативно-правове забезпечення навчання на відстані в Україні та переваги й недоліки впровадження дистанційних технологій у процес професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів. Дослідження ґрунтується на аналізі сучасної науково-педагогічної літератури з питань дистанційної освіти та власних напрацюваннях. У роботі обґрунтовано потребу в систематичному підвищенні кваліфікації вчителів незалежно від їхньої спеціалізації в умовах інформатизації освіти. Схарактеризовано науково-теоретичні основи та основні принципи побудови дистанційного навчання як педагогічної технології.

Посилання

Беспалько, В. (1989) Слагаемые педагогической технологии. Москва, Россия: Педагогика.

Боремчук, Л. (б.д.). Дистанційне навчання як педагогічна технологія. Взято з http://intkonf.org/boremchuk-li-distantsiyne-navchannya-yak-pedagogina-tehnologiya/.

Гаврілова, Л. (2014). Система формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій. Київ, Україна.

Демида, Б. (2011). Системи дистанційного навчання: огляд, аналіз, вибір. Львів, Україна: Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка».

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. (2000, 20 грудня). Київ, Україна: НТУ «КПІ».

Міхеєва, Л. В. (2004). Історія педагогіки і загальної педагогіки. Хмельницький, Україна: ХДУ.

Муковіз, О. (2013). Особливості організації дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія, 28(2), 211–218. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_2_42.

Новітні тенденції розвитку вищої освіти та освіти протягом життя: перспективи для України. Національний інститут стратегічних досліджень. Грудень 2016. Аналітична записка. Взято з http://www.niss.gov.ua/catalogue/14/.

Ортинський, В. Л. (2009). Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ, Україна: Центр учбової літератури.

Положення про дистанційне навчання № 466. (2013, 25 квітня). Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.

Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні № 386-р. (2013, 15 травня). Взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-р.

Рыбалко, Е. В. (2000). Сравнительный анализ дидактических принципов традиционного и дистанционного образования. Материалы ІІ Международной конференции «Интернет, образование, наука 2000». (С. 161–163). Винница, Украина.

Сисоєва, С. О. (2003). Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 3–4, 78–87.

Солдаткин, В. И. (2003). Преподавание в сети Интернет: учеб. пособие. Москва, Россия: Высшая школа.

Трохименко, В. (2004). Дистанційне навчання педагогічних працівників: досвід і проблеми. Післядипломна освіта в Україні, 29–32.

Наказ Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» від 20 жовтня 2005 р., Урядовий кур'єр, 1497.

Хуторской, А. (2002). Дистанционное обучение и его технологии. Компьютерра, 36, 26–30.

Ягупов, В. В. (2002). Педагогіка. Київ, Україна: Либідь.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-27

Як цитувати

Sokolova, Y. (2018). ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (8 (2), 82–92. https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153793

Номер

Розділ

Статті