КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140582

Ключові слова:

викладання англійської мови, перекладні методи, прямий метод, автентичний контент, предметно-мовне навчання, соціокультурна компетентність, принцип діалогу культур, мультилінгвізм.

Анотація

У статті здійснено компаративний аналіз традиційних та інноваційних методів викладання англійської мови у ВНЗ задля покращення іншомовної підготовки фахівців у контексті сучасного реформування системи освіти. Автор зазначає, що історія становлення іншомовної освіти розпочалася в ХІХ ст., і перевага надавалася перекладним методам, які еволюціонували до комунікативних методів. Доведено, що в сучасних умовах розвитку суспільства визначальним фактором у підготовці висококваліфікованого фахівця є його володіння іноземною мовою. Англійська мова, яка є мовою міжкультурної комунікації, розглядається не як кінцева мета навчання, а як засіб професійної комунікації майбутніх фахівців різних спеціальностей. Зазначено, що такий підхід сприяє доланню бар’єрів у спілкуванні студентської молоді та розширенню можливостей студентської мобільності. Визначено інноваційні тенденції викладання англійської мови у ВНЗ: залучення автентичного контенту, предметно-мовне навчання іноземної мови, формування соціокультурної компетентності за принципом діалогу культур, зміна стилю взаємодії викладача та студентів, упровадження дистанційного навчання.

Посилання

Гальськова, Н. Д. (2004). Межкультурное обучение: проблема целей и содержания обучения иностранным языкам. Иностранные языки в школе, 1, 3–8.

Долінська, К. (2013). Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів початкових класів як педагогічна проблема. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки, 7, 142–145. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnup_2013_7_33

Заборовський, В. В. і Мерзлікіна, І. Г. (2010). Історія методики викладання іноземних мов. Педагогическая наука: История, Практика, Тенденции развития, 4. Взято з http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science_vypuski_n4_2010_st_11/?print

Закон України про вищу освіту. № 1556-18. (2014, 1 липня). Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Каричковська, С. (2015). Генезис методики навчання іноземних мов як науки. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 11, 26–31. Взято з http://library.udpu.org.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2015/11_1/4.pdf

Ніколаєва, С. Ю. (2003). Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Київ, Україна: Ленвіт.

Розпочинається підготовка шкільного вчителя нового покоління. (б.д.) Взято з http://www.britishcouncil.org.ua/year-of-english/updates/blog/Training-Begins-for-NewGeneration-School-Teachers

Тарнопольський, О. (2011). Навчання через зміст, змістовно-мовна інтеграція та іншомовне занурення у викладанні іноземних мов для професійних цілец у немовних вишах. Іноземні мови, 3 (67), 23–27.

Тверезовська, Н. Т. і Чередніченко, Г. А. (2010). Метод діалогу культур у процесі викладання іноземних мов. Викладання мов у ВНЗ освіти на сучасному етапі, 17, 133–139.

Черпак, О. В. (2012). Аудиолингвальный метод обучения английскому языку. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов». (С. 220–223). Київ: НТУУ «КПІ».

Content and Language Integrated Learning (CLIL). (2017). Retrieved from http://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=40079&lang=ukr&news _code=nova-storinka40079-ukr

Vitthal V. Parab. (2015). Innovative Techniques, Methods & Trends in English Language Teaching. IOSR Journal of Humanities And Social Science, 20, 40–44.

##submission.downloads##

Як цитувати

Бескорса, О. (2018). КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (7), 62–72. https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140582

Номер

Розділ

Статті