ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ-ЕКОНОМІСТІВ

Автор(и)

  • Сергій Тасиць

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.20.2023.296632

Ключові слова:

професійна підготовка, менеджер-економіст, мобільність, професійна мобільність, поліпрофесійна мобільність, компетентність

Анотація

У статті розглядається змістовна характеристика поліпрофесійної мобільності студентів вищих навчальних закладів – майбутніх менеджерів-економістів в умовах євроінтеграції. Дано визначення поліпрофесійної мобільності як нітрованого феномену, що складається з когнітивного, аксіологічного та діяльнісного компонентів та характеризується як якість особистості, що забезпечує внутрішній механізм розвитку людини; діяльність людини, детерміновану подіями, що змінюють середу, результатом якої виступає самореалізація людини в професії та житті; процес перетворення людиною самого себе та навколишнього її професійного та життєвого середовища; на підставі компетентного підходу визначено складові поліпрофесійної мобільності через розвиток певних компетенцій, соціально-комунікативних, освітніх, загальнонаукових, ціннісно-смислових загальнокультурні компетенції, що забезпечує готовність майбутніх спеціалістів до суспільно схваленої продуктивної діяльності та сприяють усвідомленню необхідності безперервної мотивації; всього життя, визначення цінностей, необхідних для того, щоб жити в умовах складного демократичного суспільства, оволодіння високим рівнем культури управління.

Доведено, що поліпрофесійна мобільність спеціаліста охоплює когнітивний, діяльнісний, мотиваційний та аксіологічний аспекти; когнітивна складова визначається з предметних, комунікативних, професійних знань і здатності до їх швидкого переносу; діяльнісна основа передбачає наявність репродуктивних, продуктивних, творчих, міжкультурних, професійних умінь і готовність до переносу умінь;  аксіологічна  зумовлює розвиток системи ціннісних орієнтацій;  мотиваційна забезпечує інтерес та спрямованість особистості на розвиток та самореалізацію в професійній сфери. Констатується, що тенденції розвитку вищої освіти в сучасних умовах викликають необхідність переходу від «монопрофесійної до поліпрофесійної підготовки», що передбачає насамперед формування готовності до руйнування професійних стереотипів, що забезпечить студентам входження до різних професій та відповідних соціальних груп; набуття такого досвіду дозволить ще на етапі професійної підготовки розвивати здатність до професійної діяльності в умовах соціально-економічної трансформації.

Посилання

Горбачова, І. І. (2017). Професійна мобільність вчителя в мінливому освітньому середовищі. Теорія та методика навчання та виховання, Вип. 43, 59–68.

Любарець, М. (2018). Професійна підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності для індустрії гостинності: теоретичні обґрунтування: монографія Суми: ПФ Видавництво «Університетська книга».

Головня, Н. М. (2017). Формування професійної мобільності майбутнього вчителя на засадах дидактичного вибору. дис. ... пед.наук: 13.00.08 Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. Полтава.

Латуша, Н. В. (2014). Поняття «професійна мобільність» у педагогічному аспекті. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія, Вип. 42(2), 6–10.

Пілецька, Л. С. (2015). Мобільність як необхідна умова професійного становлення особистості. Психологія і особистість, № 2 (8), Ч. 1, 243–256.

Бурлаєнко, Т. І. (2014) Формування економічної компетентності менеджера – шлях до формування управлінської еліти. Проблеми освіти, № 80 листопад 2014 р., 42–44.

Павленко, М. С. (2017). До проблеми сутності поняття «розвиток професійної мобільності». Молодий вчений, № 1, 494–498.

Пріма, Р. М. (2009). Формування професійної мобільності майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія. Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Д.: ІМА-прес.

Дем’яненко, О. І. (2018). Формування професій]ної мобільності студентів: психологічний аспект. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія», Вип. 3(71), вересень, 67–69.

Грищук, Ю. В. (2014). Міжнародна академічна мобільність в Україні: проблеми та перспективи. Освітологічний дискурс, No 2 (6), 33–40.

Федорова, І. І.(2017) Академічна мобільність українських студентів сучасного освітньогопростору. URL: http://osvita.ua/abroad/higher_school/39508.

Гринько, В. О. (2012). Психологічні засади розвитку професійної мобільності викладача вищої школи: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Київ.

Рідкодубська, А. А. (2016). Наукові підходи до проблеми професійної мобільності майбутнього фахівця соціальної сфери. Фізико-математична освіта, Вип. 4(10), 105–107.

Сушенцева, Л. Л. (2017) Моделювання процесу формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника. Збірник наукових праць третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи», с. 61–66.

Пріма, Р. М. (2010). Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності майбутнього фахівця початкової освіти: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04, Держ. заклад «Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського», Одеса.

Специфіка підготовки економістів і менеджерів у США та Польщі: Навчальний посібник / М. М. Палінчак, Н. І. Шетеля, О. М. Табанюхова, М. П. Тимчик, В. В. Ґжещук, В. М. Палінчак. (2021) Ужгород: Поліграфцентр Ліра.

Малишевський, О. В. (2020). Професійна мобільність інженера-педагога : навчальний посібник. Умань: ВПЦ «Візаві».

Майборода, Р. В. (2015). Мобільність майбутнього економіста як його професійно значуща характеристика. URL: https://int-konf.org/ru/2015/sotsium-nauka-kultura-19-21-01-2015/987-majboroda-r-v-mobilnist-majbutnogo-ekonomista-yak-jogo-profesijno-znachushcha-kharakteristika.

Шпекторенко, І. В. (2007). Поняття та структура феномена професійної мобільності державного службовця. Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права, № 4 (24), 467–472 [in Ukrainian].

Калаур, С. М. (2011). Акмеологічні аспекти формування особистісної зрілості студентів у процесі навчання у ВНЗ. Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика: збірник наукових праць І Всеукраїнського науково-методичного семінару, 29 жовтня 2010. Хмельницький : Поліграфіст-2, С. 49–52.

Іванченко, Є. А. (2005). Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах : автореферат. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Одеса.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-12

Як цитувати

Тасиць, С. (2024). ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ-ЕКОНОМІСТІВ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (20), 104–119. https://doi.org/10.31865/2414-9292.20.2023.296632

Номер

Розділ

Статті