ПРОЄКТУВАННЯ ФОРМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

Автор(и)

  • Леся Лебедик

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.20.2023.296623

Ключові слова:

магістри, майбутні хореографи, проєктування, професійна підготовка, форма навчання, лекція, практичне заняття, самостійна робота, ділова гра, конференція

Анотація

У статті наголошується актуальність проблеми підвищення якості педагогічної і психологічної підготовки майбутніх хореографів в сучасних умовах воєнної агресії. Авторка підкреслює зростання потреби соціуму у максимальному використанні усіх резервів, зокрема, реформування наявних форм психолого-педагогічної підготовки хореографів у закладах вищої освіти.

Проблематика проєктування форм педагогічної підготовки майбутніх хореографів в умовах магістратури аналізується через призму самоорганізаційного і модульного підходів.

Очікуваними результатами проєктування форм педагогічної підготовки майбутніх хореографів з дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи» є: знання функцій, предмету, основних категорій педагогіки і психології вищої школи, основних дидактичних концепцій; розуміння психологічних особливостей діяльності викладача хореографії, структури, характеристики та основних напрямів роботи викладача хореографії; уміння визначати сутність та специфіку навчально-виховної діяльності у закладі освіти та основні напрями діяльності викладача хореографії; володіння загальними та спеціальними засобами, технологіями, методами та прийомами підготовки і проведення лекційних та семінарських занять; уміння реалізовувати різноманітні форми проведення практичних занять та організації самостійної роботи здобувачів освіти з хореографії; знання психологічної характеристики студентства як особливого науково-освітнього середовища; уміння демонструвати практичні уміння і навички, визначати виховні цілі, пов’язані з розвитком професійно важливих якостей особистості студентів; уміння моделювати професійні ситуації; уміння проєктувати і реалізувати професійну самоосвіту з проблем викладання хореографії та дослідно-пошукової діяльності.

Розглядаються вимоги до проєктування таких видів лекцій, як вступна лекція, проблемна лекція, лекція-диспут, лекція із запланованими помилками, а також практичних і залікових занять, самостійної роботи, ділових ігор, конференцій, консультування тощо.

Посилання

Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст. 380. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Лебедик, Л. В. (2023). Людиноцентризм сучасної освітньої парадигми підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Позашкільна освіта». Людський потенціал у контексті сучасних соціокультурних перетворень. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 трав. 2023 р. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. С. 71–74.

Лебедик, Л. В. (2008). Модернізація форм педагогічної підготовки магістрів економіки (на прикладі вивчення курсу «Вища освіта України і Болонський процес»). Інноваційні технології у професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики. Полтава : Видавництво «АСМІ». С. 333–340.

Лебедик, Л. В. (2015). Перспективи удосконалення форм підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури. Підготовка соціального педагога на засадах партнерства. Матеріали наук.-практ. конф. 24 листоп. 2015 р. / За редакцією М. П. Васильєвої. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди. C. 74–75.

Лебедик, Л. В. (2022). Підготовка педагогів закладів позашкільної освіти до проєктування дидактичних систем в умовах магістратури. Дидаскал, 23, 316–320.

Лебедик, Л. В. (2016). Удосконалення форм підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», 5, 73–79.

Лебедик, Л. В. (2017). Проектування форм педагогічної підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури. Імідж сучасного педагога, 8 (177), 25–28.

Лебедик, Л. В. (2018). Удосконалення форм педагогічної підготовки майбутніх магістрів економіки. Журнал Київського університету ринкових відносин «Економіка, бізнес-адміністрування, право», 4(4), 290–300.

Лебедик, Л. В. (2023). Форми неперервної освіти педагогічних працівників закладів позашкільної освіти. Філософія освіти і педагогіка, 51–52, 184–201.

Лебедик, Л. В. (2018). Форми підготовки кваліфікованих фахівців для органів публічної влади. Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах : матеріали наук.-практ. конф., Київ, 18 квіт. 2018 р. / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. Київ: ІПК ДСЗУ, с. 235–238.

Лосєва, Н., Стрельніков, В. (2020). Розвиток готовності педагогічних працівників до самовдосконалення на основі короткотермінових курсів-тренінгів. Імідж сучасного педагога, 1 (190), 49–53.

Стрельніков, В. Ю. (2017). Авторські курси як форма підвищення кваліфікації викладачів. Освіта. Технікуми. Коледжі : навчально-методичний журнал, 1,2 (42), 14–17.

Стрельніков, В. Ю. (2006). Проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки. Полтава : РВЦ ПУСКУ.

Стрельніков, В. Ю. (2004). Соціально-психологічний тренінг у формі ділової гри ефективна технологія навчання у вищій школі. Нові технології навчання, 38, 168–176.

Стрельніков, В. Ю. (2016). Удосконалення форм навчання у сучасній вищій школі : верифікація ідей Михайла Остроградського. Імідж сучасного педагога, 6, 12–17.

Стрельніков, В. Ю. (2023). Філософсько-педагогічні аспекти побудови системи тренінгів і курсів підвищення кваліфікації учителів для забезпечення ними духовного розвитку учнів. Актуальні проблеми соціального розвитку в суспільстві змін : Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. 27-29 квіт. 2023 р., м. Харків. За заг. ред. Кіпенського А. В. Харків : НТУ «ХПІ», с. 33–35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-12

Як цитувати

Лебедик, Л. (2024). ПРОЄКТУВАННЯ ФОРМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (20), 39–53. https://doi.org/10.31865/2414-9292.20.2023.296623

Номер

Розділ

Статті