KOMPETENCJA INFORMATYCZNA W NAUCZANIU PSYCHOLOGII I KOGNITYWISTYKI. Z DOŚWIADCZEŃ WYDZIAŁU PSYCHOLOGII I KOGNITYWISTYKI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.18.2022.272639

Ключові слова:

uczenie się i nauczanie dorosłych, Action Research, technologia informacyjna, kompetencja informatyczna

Анотація

W ostatnich latach wyraźnie widoczne jest przyśpieszenie procesu cyfryzacji w nauczaniu zarówno dzieci jak i dorosłych. Z jednej strony jest to skutek ewolucyjnie zachodzących zmian cywilizacyjnych, z drugiej kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Artykuł jest studium tego, jak z zarządzaniem tymi strumieniami zmienności w ostatnich latach radzi sobie Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu. Wydział prowadzi dwa kierunki: psychologię i kognitywistykę. Analizy prowadzone są w tradycji Action Research. Problemem badawczym jest to, jak w naturalny proces cyfryzacji nauczania na kierunkach psychologia i kognitywistyka włączył się proces radzenia sobie z kryzysem w nauczaniu stacjonarnym wywołany pandemią COVID-19. W tekście szukamy odpowiedzi na dwa pytania: 1. Jak splotły się ze sobą oba te procesy? 2. Co z cyfrowych rozwiązań, wprowadzonych w czasie pandemii zachować i rozwijać? Kluczowym elementem analiz jest proces nabierania w toku studiów znaczenia kompetencji informatycznych wprowadzanych na pierwszym roku studiów w ramach przedmiotu Technologie informacyjne i korzystania z nich jako środków dydaktycznych na przedmiotach realizowanych w kolejnych latach studiów. 

Посилання

Appelt, K., Jabłoński, S., Smykowski, B., Wojciechowska, J., i Ziółkowska, B. (2010). Konstruowanie i ewaluacja projektów Poprawa jakości życia i środowisk osób z ograniczeniami sprawności. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Aspin, D. N. i Chapman, J. D. (2007). Lifelong learning: concepts and conceptions. W: D. Aspin (red.), Philosophical Perspectives on Lifelong Learning (s.19–38). Springer Publishing.

Brockett, R. G., i Hiemstra, R. (1991). Self-Direction in Adult Learning: Perspectives on Theory, Research, and Practice. Routledge. https://doi.org/10.2760/38842

Carretero, S., Vuorikari, R., i Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use. Publications Office of the European Union.

Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ciechanowska, # D. (2012). Uczenie się głębokie jako efekt studiowania. W: D. Ciechanowska (red.), Uwarunkowania efektów kształcenia akademickiego (s. 111– 129). Pedagogium OR TWP.

Dokument, (2006). Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Dokument, (2010). Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM.

Dokument, (2018). Statut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Dokument, (2020). Raport samooceny dla kierunku psychologia. Archiwum Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM.

Engeström, Y., i Sannino, A. (2012). Badania nad ekspansywnym uczeniem się: założenia, wnioski i przyszłe wyzwania. Forum Oświatowe, 1(46), 209–266.

Ferrari, A. (2012). Digital Competence in practice: An analysis of frameworks. JRC-IPTS.

Gajda, A. (2020). Sylabus przedmiotu: Technologia informacyjna. Archiwum Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM.

Gołębniak, B. D. (1998). Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza-biegłość-refleksyjność. Wydawnictwo EDYTOR.

Jung, B. (2001). Rozwój rynku multimediów. W: B. Jung (red.), Media, komunikacja, biznes elektroniczny (s. 169–193). Wydawnictwo Delfin S.A.

Knowles, M. (1975). Self-directed learning: A guide for learners and teachers. Cambridge Adult Education Company.

Kolb, D. (1984). Experiential learning. Prentice Hall.

Kopańska-Bródka, D. (2010). Wspomaganie dydaktyki matematyki narzędziami informatyki. Didactics of Mathematics, 7(11), 49–58.

Mezirow, J. (2000). Learning to Think like an Adult. Core Concepts of Transformation Theory. W: J. Mezirow (red.), Learning as Transformation. Critical Perspectives on a Theory in Progress (s. 3–33). Jossey-Bass.

Naisbitt, J., Naisbitt, N., i Philips, D. (2003). High Tech High Touch. Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Otręba, R. (2012). Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną. Wydawnictwo ABC.

PKA (2022). Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej. https://pka.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/zal2_Szczego%CC%81%C5%82owe_kryteria_dokonywania_oceny_programowej.pdf

Rifkin, J. (2003). Wiek dostępu. Wydawnictwo Dolnośląskie.

Roe, R. A. (2002). What Makes a Competent Psychologist? European Psychologist, 7(3), 192–202.

Sikorski, Cz. (2012). Kultra organizacyna. Beck

Smykowski, B. (2020). Szybkozmienność a adaptacja. O potrzebie stałości i powtarzalności w szybko zmieniającym się świecie. W: A. Brzezińska, J. Reksnis (red.), Wspomaganie rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym (s. 17–41). Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Smykowski, B., i Appelt, K. (2020). Kompetencje. W: J. Trempała, H. Liberska (red.). Psychologia wychowania (s. 172 –199). PWN.

Talja, S., i Lloyd, A. (2010). Integrating theories of learning, literacies and information practices. W: S. Talja, A. Lloyd (red.), Practising information literacy: Bringing theories of learning, practice and information literacy together (s. 9–18). Centre for Information Studies. https://doi.org/10.1016/B978-1-876938-79-6.50019-4

Weltrowska, J., Bogacka, E., Hauke, J., i Tobolska, A. (2022). Zalety i wady nauczania zdalnego w czasie pandemii COVID-19 w opinii nauczycieli szkół w województwie wielkopolskim. Czasopismo Geograficzne, 93(1), 161–178. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/21358

Wygotski, L. S. (1978). Narzędzie i znak w rozwoju dziecka. PWN.

Wygotski, L. S. (1994). The Problem of the Cultural Development of the Child. W: R. van der Veer, J. Valsiner (red.), The Vygotsky Reader (s. 57 –72). Blackwell.

Wygotski, L. S. (1971). Wybrane prace psychologiczne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-23

Як цитувати

Smykowski, B. ., Appelt, K. ., Bakiera, L. ., & Urbański, M. . (2023). KOMPETENCJA INFORMATYCZNA W NAUCZANIU PSYCHOLOGII I KOGNITYWISTYKI. Z DOŚWIADCZEŃ WYDZIAŁU PSYCHOLOGII I KOGNITYWISTYKI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (18), 5–23. https://doi.org/10.31865/2414-9292.18.2022.272639

Номер

Розділ

Статті