ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Людмила Гаврілова
  • Лілія Хмарна
  • Ольга Чурікова-Кушнір

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.260019

Ключові слова:

медіаграмотність, медіаосвіта, вчителі освітньої галузі «Мистецтво», система підвищення кваліфікації вчителів, заклади післядипломної педагогічної освіти

Анотація

Формування медіаграмотності вчителів мистецьких дисциплін у закладах післядипломної педагогічної освіти є одним із актуальних завдань в системі підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти. Для організації цього процесу авторами статті було проаналізовано питання організації післядипломної педагогічної освіти вчителів, зокрема фахівців мистецької освітньої галузі, сучасні наукові розвідки й наявний досвід підвищення кваліфікації вчителів освітньої галузі «Мистецтво», а також розроблено модель формування медіаграмотності цих вчителів. Аналіз теоретико-методологічного підґрунтя моделі та її структури - мета статті. Формування медіаграмотності вчителів мистецьких дисциплін у закладах післядипломної педагогічної освіти розглядається як спеціально організований освітній процес, побудований на теоретичному підґрунті науково-методологічних підходів, здійснюється на основі використання доцільно відібраних форм, методів, засобів навчання, характерних для сучасної практики освіти дорослих, з урахуванням процесів інтенсивної медіатизації шкільної освіти та необхідності грамотного використання медіазасобів в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти.

Посилання

Бескорса, О. С. (2020). Теоретичні і методичні засади формування цифрової культури майбутніх учителів англійської мови початкової школи : монографія. Слов’янськ : Видавництво Б. І. Маторіна.

Биков, В. Ю. (2008). Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. Київ : Атіка.

Болтівець, C. І. (2001). Андрагогіка. Енциклопедія Сучасної України (І. М. Дзюба та ін., Ред.). https://esu.com.ua/search_articles.php?id=44105.

Бусел, В. Т. (Ред.). (2005). Діяльність. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ: Ірпінь: Перун, 98.

Везетіу, К. В. (2013). Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні. Advanced Technologies оf Science аnd Education : XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція. http://intkonf.org/vezetiu-kv-kontseptsiya-rozvitku-pislyadiplomnoyi-osviti-v-ukrayini/.

Гаврілова, Л. Г. (2015). Система формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова.

Гершунский, Б. С. и Малькова, З. А. (1990). Педагогические аспекты концепции непрерывного образования. Теоретико-методологические и прикладные проблемы развития единой системы непрерывного образования : материалы конференции. Москва : изд. АПН СССР.

Іонова, О. М. (2012). Системний та синергетичий підходи. Наукові підходи до педагогічних досліджень : колективна монографія (В. Лозова, Ред). Харків : Вид-во Віровець А. П. 22–81.

Кириченко, M. (2017). Інформаційна аксіологія як вчення про цінності ідеології інформаційного суспільства. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, 1, 185–191. https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/862.

Клясен, Н. Л. (2014). Діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізації освітньої галузі в Україні. Післядипломна освіта в Україні, 2, 10–13. URL: http://www.airo.com.ua/diyalnist-zakladiv-pislyadiplomnoyi-pedagogichnoyi-osviti-v-umovah-modernizatsiyi-osvitnoyi-galuzi-v-ukrayini/.

Ковальова, С. В. (2007). Розвиток творчої активності вчителів музики в системі підвищення кваліфікації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ: Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України.

Козир, А. В. (2011). Акмеспрямовані стратегії формування фахової майстерності майбутнього вчителя музики. Теорія та методика мистецької освіти. Наукова школа Г. М. Падалки : колективна монографія (А. В. Козир, Ред.). Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 56–91.

Колеснікова, І. В. (2018). Розвиток медіакультури вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 ; 015. Житомир: Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка.

Комаровська, О. А. та Просіна, О. В. (2020). Мистецька освіта : вектори реформування. Вісник НАПН України, 2(1), 1–6. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-3-3.

Кондратова, Л. Г. & Ружицький, В. А. (2020). Професійний розвиток вчителів мистецьких дисциплін у післядипломній освіті. Vector оf Modern Pedagogical аnd Psychological Science іn Ukraine аnd EU Countries, 32–336. DOI 10.30525/978-9934-588-37-2.1.19.

Кондратова, Л. Г. (2019a). Методологічні підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної педагогічної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі, 64 (1), 120–123. http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/64/part_1/26.pdf.

Кондратова, Л. Г. (2019b). Професійний саморозвиток вчителів музичного мистецтва в інформальній освіті. Virtus. Scintific Journal, 35, 118–122. https://cutt.ly/8F4Ff7z.

Леонтьев, А. Н. (2004). Деятельность. Сознание. Личность. Москва : Смысл ; Академия.

Лодатко, Є. О. (2011). Педагогічні моделі, педагогічне моделювання і педагогічні вимірювання : that is that? Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології. Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис, 3 (1), 339–344.

Лозова, В. І. & Троцко, Г. В. (2002). Теоретичні основи виховання і навчання : навчальний посібник. Xарків : Видавництво «ОВС».

Марчук, А. В. (2020). Андрагогіка : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС.

Масол, Л. М. (2019). Навчально-методичний посібник «Нова українська школа : методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1–2 класах на засадах компетентнісного підходу. Київ : Генеза.

Масол, Л. М. (2020). Навчально-методичний посібник «Нова українська школа : методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 3–4 класах на засадах компетентнісного підходу. Київ : Генеза.

Михеев, В. И. (2006). Моделирование и методы теории измерений в педагогике. Москва : КомКнига.

Ничкало, Н. (2009). Андрагогіка в системі педагогічних наук. Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи, 1, 7–20. http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2009_1_4.

Отич, О. (2017). Освіта дорослих у суспільстві знань. Освіта дорослих у перспективі змін : інновації, технології, прогнози : монографія. Ніжин : Видав. ПП Лисенко М. М. 31–47.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2018 р. № 776. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах : Наказ МОН України від 25 лютого 2004 р. № 151/11. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1_11290-04#Text

Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16 січня 2020 р. № 463-IX. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Просіна, О. В. (2019). Підготовка педагогів мистецьких дисциплін в умовах неформальної освіти. Мистецтво та освіта, 3 (93). https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-54-57

Рибалко, Л. С. (2007). Методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект) : монографія. Запоріжжя : ЗДМУ.

Ружицький, В. А. (2010). Теорія і методика розвитку професійних умінь учителів образотворчого мистецтва у системі післядипломної освіти : науково-методичний посібник. Біла Церква : КОІПОПК.

Соломаха, С. О. (2016). Художні стратегії діяльності мистецько-педагогічної майстерні у процесі підвищення кваліфікації викладачів мистецьких дисциплін. Духовність особистості : методологія, теорія і практика, 2(83). 187–196. http://oaji.net/articles/2017/690-1538814214.pdf.

Сотська, Г. І. (2011). Теоретичні та методичні засади формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми, 28. 472–477. https://cutt.ly/NF4SDTQ.

Шабанова, Ю. О. (2014). Системний підхід у вищій школі : підручник для студентів магістратури. Донецьк : МОН України ; Нац. гірн. ун-т.

Шайгородський, Ю. (2012). Цінності як детермінанти суспільного розвитку. Сучасна українська політика, 26, 219–228. https://core.ac.uk/download/pdf/32310638.pdf.

Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти : Лист МОН України №1/9-141 від 04 березня 2020 р. https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

ЮНЕСКО визначила п’ять принципів медійної та інформаційної грамотності. UKRINFORM.UA: веб-сайт. 26.02.2017. https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2182980-unesko-viznacila-pat-principiv-medijnoi-ta-informacijnoi-gramotnosti.html

Юрченко, В. М. (2012). Становлення системного підходу як методологічного засобу розробки та систематизації наукових знань. Проблеми сучасної психології, 15, 780–792.

Education 2030 : Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4 : Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. UNESDOC Digital Library. 2016. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656?posInSet=1&queryId=a3f336a0-efe2-411f-9d66-23f0a0e55d15.

Scheerens, J. (2010). Teachers’ professional development. Europe in international comparison. An analysis of teachers’ professional development based on the OECD’s Teaching and Learning International Survey (TALIS). Luxembourg : Office for Official Publications of the European Union.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Гаврілова, Л., Хмарна, Л., & Чурікова-Кушнір, О. (2022). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(17), 153–173. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.260019

Номер

Розділ

Статті