ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ МАТЕРІАЛОЗНАВЧОГО ПРОФІЛЮ У НТУ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Автор(и)

  • Дмитро Пустовой
  • Ірина Мацюк

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259982

Ключові слова:

матеріалознавство, промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів, графічна освіта, інженерна графіка, інформаційні системи і технології, системи автоматизованого проектування

Анотація

Графічна підготовка студентів технічних напрямів становить основу інженерної освіти. Зміни у державних освітніх стандартах призвели до перегляду змісту та методики викладання даних навчальних дисциплін. Професійні компетенції багатьох дисциплін мають на увазі освоєння студентами засобів комп'ютерної графіки. В статті проаналізовано особливості викладання дисциплін «Інженерна графіка» та «Інформаційні системи в проектуванні, моделюванні та дизайні» здобувачам вищої освіти за спеціальністю 132 «Матеріалознавство». Розробка робочої програми дисципліни є важливою складовою навчального процесу.

Викладання даних дисциплін орієнтоване на використання сучасних графічних редакторів та на формування професійних якостей майбутніх фахівців з матеріалознавства. При проведенні практичних занять у діяльність студента входить виконання завдання у ручному варіанті та подальше виконання креслень у системі автоматизованого проектування з використанням 2D та 3D моделювання. Даний підхід дозволяє сформувати у студентів просторову уяву, яка допоможе в освоєнні модулів навчальної дисципліни. Формування компетентностей щодо засобів зображення просторових форм на площині з використанням комп’ютерних технологій, що є фундаментом, на якому базуються основні правила виконання технічного креслення. Це є необхідним для кадрів з вищої освіти технічних спеціальностей, майбутні виробничі функції яких пов’язані з складанням конструкторської документації, яка повинна відповідати потребам виробництва.

Очікувані результати навчання за цими дисциплінами забезпечують формування навичок та вмінь використання комп’ютерної техніки та сучасного програмного забезпечення під час розроблення нових та удосконалення існуючих технологій у матеріалознавстві.

Посилання

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань галузі знань 13 – Механічна інженерія, спеціальності 132 – Матеріалознавство. Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 27.12.2018 № 1460.

Освітньо-професійна програма «Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів» спеціальності 132 Матеріалознавство за першим (бакалаврським) рівнем затверджено Вченою радою НТУ «Дніпровська політехніка» протокол №11 від 29 червня 2021 р. 26 с.

Пустовой, Д. С. & Савельєва, Т. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна графіка» для бакалаврів освітньо-професійної програми «Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів» спеціальності 132 «Матеріалознавство» / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. конструювання технічної естетики та дизайну. Дніпро: НТУ «ДП»,13 с.

Твердохліб, О. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи в проектуванні, моделюванні та дизайні» для бакалаврів освітньо-професійної програми «Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів» спеціальності 132 «Матеріалознавство» / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. основ конструювання механізмів і машин. Дніпро: НТУ «ДП», 12 с.

Саєнко, С. Ю. & Нечипоренко, І. В. (2017) Основи САПР: навч. посіб. Харків: ХДУХТ. 120 с.

Пойда, С. А. & Галич, Т. В. (2018). Формування та розвиток просторової уяви учнів шляхом створення та використання 3D моделей. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка, 2, 80–85.

Джеджула, О. М. (2009). Створення інформаційно-технологічного середовища графічної підготовки студентів на основі мультимедійного навчально-методичного комплексу. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : Методологія, теорія, досвід, проблеми, 21, 358–363.

Гевко, І. В. (2017). Професіоналізм педагогічних кадрів як одна із умов якісної підготовки майбутніх учителів технологій. Journal of Education, Health and Sport. Poland, 5, 797–807.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Пустовой, Д., & Мацюк, І. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ МАТЕРІАЛОЗНАВЧОГО ПРОФІЛЮ У НТУ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА». Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), 135–144. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259982

Номер

Розділ

Статті