ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГІВ ЧЕРЕЗ МІЖПРЕДМЕТНІ ІНТЕГРАЦІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ

Автор(и)

  • Олена Колган
  • Тетяна Колган
  • Руслана Падалка

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259977

Ключові слова:

компетенція, лінгвістична компетентність, міжпредметні інтеграції, іншомовна лексика, запозичення

Анотація

Статтю присвячено питанню застосування принципів міжпредметної інтеграції у вищій школі задля формування лінгвістичної компетентності під час викладання курсів сучасної української літературної мови та польської мови. Розкрито теоретичні та практичні аспекти, що сприяють процесу формування названої компетентності в майбутніх філологів під час вивчення предметів лінгвістичного циклу. Обґрунтовано необхідність застосування принципів міжпредметних зв’язків у закладах вищої освіти. Запропоновано ілюстративний матеріал для впровадження в освітній процес на філологічному факультеті педагогічного закладу вищої освіти під час ознайомлення із матеріалом щодо груп лексики за походженням, зокрема в процесі вивчення запозиченої лексики. Наведено конкретні приклади функціонування запозичень із різних мов у публіцистичній літературі на прикладі мови творів відомого польського письменника Г. Сенкевича.

Посилання

Авшенюк, Н. М., Десятов. Т. М., Дяченко, Л. М., Постригач, Н. О., Пуховська, Л. П., & Сулима, О. В. (2014). Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах : теорія та практика : монографія. Кіровоград: Імекс-ЛТД.

Бібік, Н. М. (2004). Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики. Під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ: «К.І.С.».

Варзацька, Л. О. (2006). Інтерактивні технології в системі особистісно зорієнтованої освіти. Бібліотека «Дивослово», № 4, 13–20.

Васьківська, Г. (2017). Дидактичні аспекти реалізації міждисциплінарних зв’язків у процесі фахової підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Освітологічний дискурс, № 3–4, 18–19.

Заскалєта, С., Щербакова, О. (2020). Застосування принципів міжпредметних зв’язків у вищій школі: зарубіжний досвід, Черкаси. Вип. 2 (29), 121–130

Зязюн, І. А. (2005). Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, № 25, 13–18.

Картава, Ю. К. (2017). Лінгвістична компетентність як важлива складова професіоналізму вчителя-філолога. Соціум. Наука. Культура: матеріали ХІІІ міжнар. наук. інтернет–конф. (25–27січня 2017р.). Взято з http://intkonf.org/kartava-yuk-lingvistichna-kompetentnist-yak-vazhliva-skladova-profesionalizmu-vchitelya-filologa.

Коваль, Т. (2016). Міждисциплінарний контекст педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога в умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, № 3–4, 48–49.

Козловська, І. М. (1999). Дидактична інтегрологія як галузь педагогіки. Шляхи та проблеми входження України в світовий освітянський простір. Вінниця : Універсум. Т. 1.

Конєва, М. З. (2020). Лінгвістична компетентність як важливий складних іншомовної комунікації майбутніх учителів іноземної мови. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, Том 31 (70) № 1 Ч. 3. https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.1-3/05.

Корнієнко, С. I. (2009) Сутність і основні характеристики лінгвістичної компетентності майбутніх учителів болгарської мови. Т. 4. Взято з http://vuzlib.com/content/view/416.

Микитенко, М. М. (2020). Сутність та структура лінгвістичної компетенції та компетентності майбутніх викладачів англійської мови. Педагогічний альманах, (45), 124–131. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.98].

Пастирська, І. Я. (2019). Міжпредметні зв’язки як пропедавтичний етап розвитку інтеграції змісту освіти. Загальна педагогіка та історія педагогіки, Випуск 12, Т. 2.

Руденко, В. Б., Кієнко, Л. П. , Миронюк, Т. Л., & Пахомова, Т. Г. (2014). Формування лінгвістичної компетентності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до вимог нових навчальних стандартів: навчально-методичний посібник. Черкаси: ЧОІПОПП.

Сарновська, Н. І. (2016). Формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутньго фахівця-міжнародника в процесі вивчення іноземної мови. Молодий вчений, № 4.1 (31.1). Взято з http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/4/188.pdf].

Симоненко, Т. В. (2006). Теорія і практика формування професійної мовно-комунікативної компетенції студентів філологічних факультетів. Черкаси : БРАМА.

Шутова, Л. І. (2013). Формування комунікативної компетентності студентів під час вивчення курсу «Гендерна лінгвістика». Науковий вісник Донбасу, № 2. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_2_35.

Sienkiewicz, H. (1988). Listy z podróży do Ameryki. Warszawa.

Sienkiewicz, H. (1994). Z wrażeń włoskich. Warszawa.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Як цитувати

Колган, О. ., Колган, Т., & Падалка, Р. (2022). ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГІВ ЧЕРЕЗ МІЖПРЕДМЕТНІ ІНТЕГРАЦІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(17), 74–85. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259977

Номер

Розділ

Статті