РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ІКТ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Автор(и)

  • Олена Манько
  • Юлія Малікова

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.15.2021.243007

Ключові слова:

художньо-естетична компетентність, корпус, інформаційно-комунікативні технології, ІКТ, корекційна педагогіка

Анотація

Стаття присвячена виявленню педагогічного потенціалу корпусних інструментів в процесі розвитку художньо-естетичної компетентності майбутніх корекційних педагогів. Представлено визначення компетентності, її структура. Проаналізовано сучасні наукові підходи до розуміння корпусу, що дозволяє дефініювати категорію як значний масив мовних даних, представлених у електронному вигляді, призначений для досягнення освітньо-виховних цілей. Сучасні корпуси являють собою джерело знань о національній мові, мистецтві, культурі, що дозволяє розглядати їх у якості ефективного інструменту реалізації освітньо-виховного процесу. На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що робота з корпусом сприяє розвитку когнітивного, афективного, творчо-діяльнісного, рефлексивного компонентів художньо-естетичної компетентності, дозволяє підвищувати рівень мотивації до навчання, самостійності та ініціативності майбутніх корекційних педагогів, що обумовлює необхідність впровадження технології в практику вищої школи.

Посилання

Голубева-Монаткина, Н. И., Шестакова, Л. Л. (2015). Об изучении русской эмигрантской речи с помощью корпусных методов. Верхневолжский филологический вестник, 1, 37–40.

Дегтяренко, Т. М. (2015). Поширення ідей упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему спеціальної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 46 (2), 11–21. DOI: 10.33407/itlt.v46i2.1207.

Евстигнеева, И. А. (2013). Методика развития дискурсивных умений студентов на основе современных информационных и коммуникационных технологий (английский язык, языковой вуз). (Дисс. канд. пед. наук). Тамбов.

Захаров, В. П. (2005). Корпусная лингвистика. Санкт-Петербург.

Качуровська, О. (2006). Новітні засоби корекції та розвитку мовлення учнів із тяжкими вадами мови. Дефектологія, 2, 46–49.

Крижанівська, Т. І. (1998). Методика комплексного використання мистецтв у процесі розвитку художньої культури молодших школярів на уроках музики. (Дис. канд. пед. Наук). Київ.

Легкий, О. М. (2001). Організаційно-педагогічні умови використання комп’ютера у спеціальній школі. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ, Ін-т дефектології АПН України.

Манько, О. Г., Шарніна, М. В., Гнатко, Т. П. (2020). Структура художньо-естетичної компетенції майбутніх корекційних педагогів: проблеми та методи діагностики. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 3, 72–78.

Мартинчук, О. В. (2013). Компетентнісний підхід до фахової підготовки вчителів – дефектологів для забезпечення освітньої інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наукових праць, 19 (24), 153–158.

Миронова, С. П. (2003). Використання комп’ютера у корекційному навчанні дітей з вадами інтелекту. Дефектологія, 3, 41–44.

Миропольська, Н. Є. (2002). Мистецтво слова в структурі художньої культури учня: теорія і практика. Київ: Парламентське видавництво.

Попович, М. В. (2008). Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: В-во «Наукова думка».

Ревенко, І. В. (2007). Художньо-естетична компетентність учителя як показник його професійної культури. Мистецтво і освіта, 3, 139–146.

Савінова, Н. В. (2015). Інформаційно-комунікаційні технології в корекційній освіті. Науковий часопис. Корекційна педагогіка, 156−163.

Стюард, Ю. В. (2012). Становление художественно-эстетической компетенции детей старшого дошкольного возраста. (Автореф. дисс. канд. пед. наук). Челябинск.

Трикоз, С. (2019). Використання комп’ютерних технологій у навчанні дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи : збірник тез доповідей учасників всеукр.наук.-практ. семінару / за заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 99−100.

Чернова, О. В. (2013). Художньо-естетична компетентність як компонент професійної компетентності культуролога. Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки, 3 (69), 247–250.

Шеремет, М., Загурська, Г. (2001). Сучасні комп’ютерні технології в логопедичній роботі. Під ред. В.І. Бондар. Київ, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 183–192.

Figel, J. (2007). Key competencies for lifelong learning. European reference framework. European communities.

Leipzig Corpora Collection: Ukrainian mixed corpus based on material from 2014. Leipzig Corpora Collection. Взято з https://corpora.uni-leipzig.de/de?corpusId=ukr_mixed_2014

Oster, U. (2010). Using corpus methodology for semantic and pragmatic analyses: What can corpora tell us about the linguistic expression of emotions? Cognitive Linguistics, 21 (4), 727–763.

Stubbs, M. (2001). Words and phrases: corpus studies of lexical semantics. Oxford.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-21

Як цитувати

Манько, О. ., & Малікова, Ю. . (2021). РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ІКТ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (15), 212–223. https://doi.org/10.31865/2414-9292.15.2021.243007