ПРОЄКТУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛІНГВООСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ УЧНІВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО НОВОГО ПОКОЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Остап Бодик

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.15.2021.242940

Ключові слова:

проєктування іншомовної лінгвоосвітньої траєкторії, моделі організації навчання, індивідуальна освітня траєкторія, персоніфіковане навчання, акметраєкторія, індивідуальний навчальний план, дистанційне навчання, мовна особистість учня

Анотація

Статтю присвячено аналізу моделей організації навчання (індивідуально-орієнтованої, персоналізованої, акмеологічної), які вибудовуються з урахуванням індивідуальних особливостей кожного учня і передбачають створення умов для проєктування іншомовної індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури подано визначення індивідуальних освітніх траєкторій. Виділено й охарактеризовано напрямки реалізації індивідуальних освітніх траєкторій; розглянуто принципи їх побудови, фази реалізації, а також індивідуальні психологічні особливості учня, що визначають індивідуальну освітню траєкторію. В якості універсального методу дослідження запропоновано використання моделювання з акцентом на акмеологічний підхід із розглядом системності в якості основного методологічного принципу, а також дистанційного навчання як інноваційної технології, що ґрунтується на особливій організації та взаємодії і потребує комплексного підходу. Паралельно з моделюванням процесу навчання виявлено необхідність моделювання процесу формування мовної особистості учня, що забезпечує оптимальне проєктування лінгвоосвітньої траєкторії в умовах переходу до нового покоління Державних освітніх стандартів.

Посилання

Амонашвили, Ш. А. (1996). Размышления о гуманной педагогике. Москва: Издат. дом Шалвы Амонашвили.

Асмолов, А. Г. (1995). Стратегия развития вариативного образования: мифы и реальность. Магистр, 1, 23–27.

Бодик, О., Тюкалова, І. (2020). Акмеологічний підхід до побудови іншомовної лінгвоосвітньої траєкторії учнів. В Ю. Федорова (Ред.), The content of philological education in the system of English teachers and philologists professional training (с. 23–48). Sofia: VUZF Publishing House «St. Grigorii Bogoslov».

Гершунский, Б. С. (1998). Философия образования для ХХI века: (в поисках практико-ориентированных образовательных концепций). Москва: Совершенство.

Грищенко, М. (Ред.). (2016). Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Київ. Взято з https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Клименко, Л. П. (2019). Чому персоналізація освіти важлива? На допомогу методисту, 5, 1–9.

Леушина, И. В. Акмеологический подход к построению лингвообразовательной траектории студента вуза. Язык и культура, 42, 198–213. DOI: 10.17223/19996195/42/12.

Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти. № 898. (2020). Взято з https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898.

Про освіту. № 2145-VIII. (2017). Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Про основні компетенції для навчання протягом усього життя. 2006/962/ЄС. (2006). Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975#Text.

Робінсон, К. і Ароніка, Л. (2018). Школа майбутнього. Львів: Літопис.

Романов, І. Р. (2017). Метод-кейсів: перспективи використання у навчанні майбутніх правознавців англійської мови. Молодий вчений, 10, 529–534.

Стаднiй, А. (2020). Моделі дистанційного навчання. Актуальні питання гуманітарних наук, 4 (29), 151–156.

Хуторской, А. В. (2005). Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному? Москва: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС.

Якиманская, И. С. (1994). Требования к учебным программам, ориентированным на личностное развитие школьников. Вопросы психологии, 2, 64–67.

Якименко, С. С. (2015). Інноваційні освітні технології у вивченні англійської мови. Англійська мова та література, 25–26 (467–468), 2–4.

Якубов, С. (2016). Персоналізоване навчання в загальноосвітній школі: основні визначення та шлях до впровадження. Директор школи, 9(117), 59–72.

Benson, S. (2013, August). What is personalized learning? A working draft. Retrieved from https://scottebenson.wordpress.com/2013/08/06/what-is-personalized-learning/.

Branetska, M. S. & Kovnir, O. I. (2016). Acmeological Approach in the English Teaching of Civil Servants. Педагогічний альманах, 32, 205–209.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-21

Як цитувати

Бодик, О. . (2021). ПРОЄКТУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛІНГВООСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ УЧНІВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО НОВОГО ПОКОЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (15), 76–96. https://doi.org/10.31865/2414-9292.15.2021.242940