МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»

Автор(и)

  • Федір Апшай

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236896

Ключові слова:

майбутній фахівець галузі «Культура і мистецтво», ІКТ-компетентність, методична система, педагогічні умови

Анотація

Підготовка фахівців у галузі «Культури і мистецтва» до діяльності в інформаційному суспільстві розглянуто в контексті інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітній процес, де їх навчають використовувати сучасні засоби ІКТ для вирішення практичних професійних завдань і здійснення професійної діяльності. У структурі ІКТ-компетентності майбутніх фахівців у галузі «Культура і мистецтво» включені такі складники: особистісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний. Відповідно до методичної системи включено сукупність взаємопов’язаних і взаємообумовлених блоків: цільового, аналітико-діагностувального, змістово-операційного, результативно-оцінювального. Відповідно до виділених блоків визначено педагогічні умови їх реалізації, що відповідають складовим ІКТ-компетентності та блокам моделі методичної системи. В ході дослідження побудовано модель методичної системи формування ІКТ-компетентності майбутніх фахівців галузі «Культура і мистецтво» на oснoвi дидактичних принципів, кoнцепцiї компетентнісного підходу та поєднання теорії з практикою.

Посилання

Гончаренко, С.У. (2011). Український педагогічний енциклопедичний словник. Видання друге, доповнене й виправлене. Рівне: Волинські обереги.

Лодатко, Є.О. (2011). Педагогічні моделі, педагогічне моделювання і педагогічні вимірювання: that is that? Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис, 3 (1), 339–344.

Плахотник, В.М. (2012) Методична система і підручник. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік: наукове видання. К., Ін-т педагогіки, 179–180.

Положення про електронні освітні ресурси : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1060 від 01.10.2012 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/z1695-12..

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Про культуру : Закон України від 14.12.2010 р. № 2778-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: Розпорядження КМУ від 10 липня 2019 р. № 526-р URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text.

Спірін, О.М. (2009) Інформаційно-комунікаційні та інформативні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей майбутнього вчителя інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання. 5 (13). URL: http://www.ime.eduua.net/em.html.

Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору (2014) : Посібник. За заг. ред. Бикова В. Ю., Овчарук О. В. Київ: Атіка

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-12

Як цитувати

Апшай, Ф. (2021). МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО». Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(14), 167–176. https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236896

Номер

Розділ

Статті