ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ

Автор(и)

  • Павло Микитенко
  • Інна Кучеренко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236888

Ключові слова:

лексико-семантичний аналіз, медична термінологія, електронні таблиці

Анотація

У статті наведено результати наукового дослідження з питань аналізу лексико-семантичних особливостей англійської медичної термінології з використанням електронних таблиць. Оволодіння новітньою фаховою інформацією через англомовні джерела формує у студентів медичних спеціальностей загальні компетентності з метою їх подальшого застосування при вивченні морфологічних та клінічних дисциплін. Оскільки медична термінології змінюється, адаптуючись до потреб часу, актуальним є вивчення її неоднозначностей, пошук зв’язків та закономірностей, розпізнання інформації, акронімів, окремих лінгвістичних одиниць. Зокрема, використання електронних таблиць, а саме фільтрів та авто-фільтрів, деяких текстових та логічних функцій може сприяти здійсненню систематизації та етимологічному аналізу медичних термінів. Виокремлено визначальні ознаки англійської медичної термінології. Продемонстровано результати аналізу англійських медичних термінів та поділу їх за лексичним походженням на основі «Ілюстрованого медичного словника Дорланда». Розглянуто основні тенденції у формуванні англійської медичної терміносистеми.

Посилання

Galinski, C. (1998). Terminology and specialized communication. The international conference on “Professional Communications and Knowledge Transfer”. Vienna. Vol. 1, 117–131.

Günthner, S., Knoblauch, H. (2007). Wissenschaftliche Diskursgattungen. Reden und Schreiben in der Wissenschaft. р. 53–66.

Запоточна, Л.І. (2017). Методи дослідження англійських медичних термінів фахової мови кардіології. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, № 3, 56-59.

Застріжна, Л.В. (2018). Лексико-семантичні та структурно-граматичні особливості англійської медичної термінології. Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: зб. статей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Полтава: Астрая, 87–91.

Зубова, Л.Ю. (2005). К вопросу об особенностях и трудностях перевода английских медицинских сокращений. Вестник ВГУ. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация», 2, 121–125.

Зубова, Л.Ю. (2010). Английские медицинские аббревиатуры как часть профессиональной языковой картины мира: на фоне их русских и французских аналогов. (Автореф. дис. канд. філ. наук). Воронеж.

Кияк, Т.Р. (2006). Теорія та практика перекладу: підручник. Вінниця: Нова книга.

Лейчик, В.М. (2006). Терминоведение: предмет, методы, структура. Москва: КомКнига.

Моисеев, А.И. (1976). К определению термина в словарях. Москва: Наука.

Реформатский, А.А. (1967). Термин как член лексической системы языка. Проблемы структурной лингвистики. Наука, 103–126.

Самойлов, Д.В. (2006). О переводе медицинского текста. Москва. Практика.

Суперанская, A.B. ( 2004). Общая терминология: Вопросы теории. Москва.

Українсько-англійський ілюстрований медичний словник Дорланда. (2003). Переклад 29-го, амер. вид.: у 2 т. Т.1. Львів: НАУТІЛУС.

Фурсова, Л.І. (2001). Проблема функціональних особливостей терміна. Вісник Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка, 8, 167–171.

Шелов, С.Д. (2017). О синтаксической вариативности терминов. Терминология и знание: Мат-лы V Межд. симпозиума. Москва, 90–101.

Янишин, О., Мамалига, У. (2017). Семантико-структурні та функціональні особливості медичних термінів у книзі Г. Марша «Історії про життя, смерть і нейрохірургію». Видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, Науковий електронний журнал «Текст. Контекст. Інтертекст». С. 1–17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-12

Як цитувати

Микитенко, П., & Кучеренко, І. (2021). ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(14), 129–143. https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236888

Номер

Розділ

Статті