МЕТОДИЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Володимир Стешенко
  • Альона Нестеренко
  • Анастасія Шаповалова

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236615

Ключові слова:

майбутній вчитель трудового навчання, методичні умови, педагогічні умови, принципи демократичної освіти

Анотація

У статті проаналізовано зміст понять педагогічна й методична умова у загальному значенні та в процесі підготовки майбутнього вчителя трудового навчання. Визначено й розкрито сутність методичних умов підготовки майбутнього вчителя до реалізації принципів демократичної освіти на уроках трудового навчання, до яких віднесено: визначення та збагачення змісту навчальних дисциплін загальнонаукового, загально педагогічного циклів й курсу теорія і методика трудового навчання та технології відповідними знаннями; розробка та запровадження вибіркового курсу «Основи демократизації технологічної освіти»; розробка тематики курсових робіт з проблем реалізації демократичної освіти в освітньому процесі ЗЗСО, розробка для студентів методичних вказівок щодо реалізації принципів демократичної освіти на уроках трудового навчання під час проходження педагогічної практики в школі.

Посилання

Будас, А. (2014). Методичні умови ефективності навчання правознавства студентів економічних спеціальностей. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2, 59–65.

Бырылова, Е.А., Авдеева, Н.В. (2013). Методические условия формирования и развития общекультурных компетенций у бакалавров педагогического образования в области безопасности жизнедеятельности. Молодой учёный, 8 (55), 380–383.

Коберник, О.М., Ящук, С.М. (2015). Наукові засади теорії та методики навчання технологій. Умань: ФОП «Жовтий».

Макхамов, Д. (2012). Демократизация педагогического процесса в средних профессиональных учебных заведениях. Основные тенденции развития (на материалах педагогического и технического колледжа). (Дис. канд. пед. наук). Душанбе.

Моцак, С.І. (2011). Методичні основи організації позаурочної роботи з історії у профільних класах. (Дис. канд. пед. наук). Київ.

Мусакаева, З.З. (2006). Педагогические условия гуманизации и демократизации внутришкольного управления. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Махачкала.

Назаренко, Г.А. (2016). Теорія і практика виховання культури демократизму учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів. (Дис. докт. пед. наук). Київ.

Сластенин, В.А., Исаев, И.Ф., Мищенко, А.И., Шиянов, Е.Н. (2002). Педагогика. Москва: Школьная Пресса.

Сергеева, Т.Н. (2011). Формирование демократических ценностных ориентаций у будущего учителя. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Нижний Новгород.

Словник-довідник з професійної педагогіки. (2006). Ред.-упоряд. А. В. Семенова. Одеса: «Пальміра».

Стешенко, В., Стешенко, Б. (2018). Фактори визначення педагогічних умов організації освітнього процесу в закладах вищої освіти. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 8, 27–37.

Хуторянский, И.И. (2000). Педагогические условия демократизации муниципальной системы общего образования. (Дис. канд. пед. наук). Томск.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-12

Як цитувати

Стешенко, В. ., Нестеренко, А. ., & Шаповалова, А. . (2021). МЕТОДИЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(14), 13–23. https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236615

Номер

Розділ

Статті