ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА МУЗИКИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

Автор(и)

Ключові слова:

компетентність, компетенція, компетентний, професійна компетентність, музично-естетична компетентність, освітньо-професійна програма, майбутні вчителі початкової школи та музики, магістр

Анотація

У статті зазначено, що особливе місце в загальнодержавній системі освіти України посідає підготовка вчителів початкових класів у закладах вищої освіти до освітньої діяльності, що зумовлює низку актуальних завдань, одним із яких є формування музично-естетичної компетентності. Підкреслено, що основними поняттями, якими оперують сучасні науковці, звертаючись до питань компетентнісного підходу, є «компетентність», «компетенція», «компетентний», «професійна компетентність» тощо. Констатовано, що музично-естетична компетентність учителя інтегрує в собі здатність до психолого-педагогічної підготовки, постійного вдосконалення професійної кваліфікації, стимулювання творчої самореалізації особистості учня, виховання художньо-естетичних інтересів і потреб, творчого підходу до справи, любові до дітей, розвитку їхніх умінь, естетичних смаків тощо, що вимагає глибоке знання гуманітарних і спеціальних дисциплін. Зазначено, що структуру музично-естетичної компетентності майбутніх учителів початкових класів складають компетенції: мотиваційно-ціннісна, знаннєва, операційно-діяльнісна, оцінно-рефлексивна. Проаналізовано освітньо-професійну програму «Початкова освіта» за спеціальністю 013 Початкова освіта та розглянуто освітні компоненти, що цілеспрямовано впливають на формування музично-естетичної компетентності майбутніх учителів початкової школи та музики.

Посилання

Беземчук, Л. (2012) Забезпечення професійної компетентності майбутнього вчителя музики в умовах магістратури. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. праць. Харків, Україна: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди, 37, 11–21.

Берека, В.Є., Галас, А.В. (2018). Професійна компетентність вчителя початкових класів: навчально-методичний посібник для вчителів. Харків, Україна: Вид-во «Ранок».

Бусел, В.Т. (Ред.). (2005). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь, Україна: Перун.

Гаврілова, Л., Орєхова, В. (2017). Структура мистецтвознавчої компетентності майбутніх учителів музики початкової школи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 5, 230–240.

Закон України Про вищу освіту. № 1556-VII. (2014, 1 липня). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Зимняя, И.А. (2003). Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. Высшее образование сегодня, 5, 34–42.

Карпова, Л.Г. (2004). Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Харків, Україна: Харківський держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди.

Ковальчук, В.А. (2016). Професійна підготовка майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем: теорія, методика, практика: монографія. Житомир, Україна: Вид-во ЖДУ ім. І. Я. Франка.

Козир, А.В. (2012). Педагогічні умови формування професійної майстерності викладачів мистецьких дисциплін. Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 11 (246), 11–17.

Кузьмина, Н.В. (1990). Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. Москва, Россия: Высшая школа.

Митина, Л.М. (2003). Психологическое сопровождение выбора профессии: научно-методическое пособие. Москва, Россия: Флинта.

Міністерство освіти і науки України – нова українська школа. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Овчарук, О.В. (Ред.). (2004). Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики. Київ, Україна: «К.І.С».

Освітньо-професійна програма «Початкова освіта» (для неспоріднених спеціальностей). (2019). Слов’янськ, 15. URL: http://www.slavdpu.dn.ua/images/stories/news/2019/opp/OPP_pochat_mag.pdf

Падалка, Г.М. (2008). Педагогіка мистецтва: теорія і методика викладання мистецьких дисциплін. Київ, Україна: Освіта України.

Совік, Т.В. (2014). Сутність і структура музично-естетичної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Педагогічна освіта: теорія і практика, 17, 315–320.

Хуторской, А.В. (2003). Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. Москва, Россия: Изд-во МГУ.

Шишов, С.Е., Кальней, В.А. (2000). Школа: мониторинг качества образования. Москва, Россия: Педагогическое общество России.

Short, E.C. (1984). Competence: Inquiries into its Meaning and Acquisition in Educational Set-tings. Lanham etc.: University Press of America, VI.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Як цитувати

Грищенко, Т. . (2021). ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА МУЗИКИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(14), 147–158. вилучено із http://profped.ddpu.edu.ua/article/view/236461

Номер

Розділ

Статті