ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236448

Ключові слова:

професійна освіта, природничо-наукова підготовка, інтеграція, методична система, ієрархія

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано методичну систему навчання молодших школярів інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Автори наголошують на необхідності зміни підходів до освіти на різних її рівнях, зокрема на актуальності реалізації компетентнісного, особистісно орієнтованого і діяльнісного підходів та запровадженні інтегрованого навчання. У статті висвітлено зміст поняття «методична система» і розроблено методичну систему навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ», яка є прикладом інтеграції принципово різних галузевих методичних підсистем першого рівня (відповідно до кількості змістових ліній типових освітніх програм Нової української школи), а також інтеграції на рівні опанування змісту конкретних тем, що становить ще один рівень підсистеми.

Посилання

Бех, І. (2012). Інтеграція як освітня перспектива. Початкова школа, 5, 5–6.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. (2007). Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Ірпінь: ВТФ «Перун»,.

Вікторенко, І., Гончаровара, Н. (2019). Підготовка майбутніх учителів до оновлення змісту освіти в умовах реформування Нової української школи (на прикладі методики навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ»). Інноваційна педагогіка, Спецвипуск, 52–56.

Воронцова, Т.В., Пономаренко, В.С. (2017). Вчимося жити разом. Посібник для вчителя з розвитку соціальних навичок у курсі «Основи здоров’я» (початкова школа). Київ: Видавництво «Алатон».

Грицай, Н.Б. (2015). Структурні компоненти системи методичної підготовки майбутніх учителів біології. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (21), Issue: 43.

Епіхіна, М.А. (2019). Особливості викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у Новій українській школі в контексті педагогіки партнерства. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 1 (44), 67 – 70.

Закон України «Про повну загальну середню освіту (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 764-IX від 13.07.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.

Коваленко, І.І., Бідюк, П.І., Гожий, О.П. (2004). Вступ до системного аналізу. Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили.

Концепція «Нова українська школа». (2016, 27 жовтня). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf

Кучерук, О.А. (2011). Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика. Житомир: Вид-во ЖДУ імені І. Франка.

Лоюк, О.В. (2019). Інтегроване навчання як складова реалізації ідей нової української школи. Управління в освіті : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4–5 квітня 2019 року); за заг. ред. Ю.М. Козловського. Львів: Видавництво «Левада», 187–189.

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 2736 від 23.12.2020 р. «Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text

Плахотник, В. (2010). Інтеграція методичної системи в загальну теорію систем. Українська мова і література в школі, 8, 66–69.

Савченко, О. (2014). Упровадження компетентнісного підходу в початкову освіту: здобутки і нерозв’язані проблеми. Рідна школа, 4–5, 12–16

Савченко, О. (1997). Сучасний урок у початкових класах. Київ : Магістр-S.

Смагін, І.І. (2013). Педагогічна технологія і методична система в шкільному навчанні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 1, 40-43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Як цитувати

Вікторенко, І. ., & Федь, І. . (2021). ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ». Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 1(14), 56–67. https://doi.org/10.31865/2414-9292.14.2021.236448

Номер

Розділ

Статті