МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У МОРСЬКІЙ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Оксана Барильник-Куракова
  • Ірина Коробова

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222840

Ключові слова:

міждисциплінарні зв’язки, професійна підготовка, заклади вищої освіти, дисципліни циклу загальної підготовки, фахівець у морській галузі.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми реалізації міждисциплінарних зв’язків у системі професійної підготовки майбутніх фахівців морської галузі. Невід’ємною складовою розвитку сучасної транспортної галузі є підготовка висококваліфікованих кадрів, конкурентоспроможних на ринку праці. Отже, зростають вимоги до формування в майбутнього фахівця особистісних та професійно значущих якостей, зокрема, орієнтації в суміжних областях діяльності, здібності до ефективної роботи за спеціальністю на рівні світових стандартів, готовності до постійного професійного зростання. Актуальність статті зумовлена необхідністю пошуку шляхів реалізації зв’язків між дисциплінами загального циклу підготовки, зокрема фізики та дисциплінами профільного спрямування.

Метою статті є дослідження шляхів реалізації міждисциплінарних зв’язків в освітньому процесі з фізики під час підготовки майбутніх фахівців спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт».

У роботі використані теоретичні й емпіричні методи дослідження: аналіз, синтез, порівняння, систематизація, спостереження за освітнім процесом, узагальнення.

На основі результатів аналізу науково-педагогічних джерел уточнено суть поняття «міждисциплінарні зв’язки», обґрунтовано доцільність реалізації міждисциплінарних зв’язків в освітньому процесі ЗВО морського профілю; визначено взаємозалежності дисципліни «Фізика» з дисциплінами профільного циклу «Управління судном» та «Теорія і будова судна» зі спеціалізації «Навігація і управління морськими суднами» та визначено шляхи впровадження міждисциплінарного підходу.

Посилання

Барильник-Куракова, О. (2008). Дослідницькі лабораторні роботи як засіб удосконалення навчального експерименту з механіки. Наукові записки, 77, 290–295.

Букетов, А. (2016). Впровадження компетентнісного підходу у основних напрямках роботи кафедри. Впровадження компетентнісного підходу в освітньому процесі: колективна монографія. В. Ф. Ходаковський і А. В. Букетов (ред.), (с.27–45). Херсон, Україна: ХДМА.

Гончаренко, С. У. (1997). Український педагогічний словник. Київ, Укаїна: Либідь.

Колот, А. М. (2014). Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку економічної науки та освітньої діяльності. Соціальна економіка, № 1-2, 76-83. Взято з https://core.ac.uk/download/pdf/32609714.pdf.

Коржова, О. (2017). Теоретичні аспекти міжпредметних зв’язків математичних дисциплін з дисциплінами циклу професійної підготовки майбутніх фахівців із організації інформаційної безпеки. Науковий журнал, 2(12), 89–93.

Коробова, І. В. (2016). Компетентнісно орієнтована методична підготовка майбутніх учителів фізики на засадах індивідуального підходу. Монографія. Херсон, Україна: ФОП Грінь Д.С.

Коробова, І. (1998). Рівневий підхід до виконання лабораторних робіт як умова розвитку творчого мислення учнів. Фізика та астрономія в школі, 77, 45–47.

Кривоконь, О. С., Омелько, М. А. (2012). Міждисциплінарні зв’язки як засіб комплексного формування майбутнього фахівця. Междисциплинарные исследования в науке и образовании, № 1 Kg. Взято з https://mino.esrae.ru/159-1224.

Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текст). (2010). Взято з http://www.mstu.edu.ru/education/files/pdnv.pdf.

Освітньо-професійні програми, робочі навчальні програми ХДМА, силабуси. (б.д). Взято з https://mdl.ksma.ks.ua.

Сисоєва, С. О. (2001). Педагогічні технології у неперервній професійній освіті. Монографія. С. О. Сисоєва (ред.), (с. 250–251). Київ, Україна: ВІПОЛ.

Стандарт вищої освіти України. (2018). Взято з https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/271-richkoviy-ta-morskiy-transport-bakalavr.pdf.

Ярмаченко, М. Д. (2001). Педагогічний словник. М. Д. Ярмаченко (ред.). Київ, Україна: Пед. Думка.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Барильник-Куракова, О., & Коробова, І. (2020). МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У МОРСЬКІЙ ГАЛУЗІ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (13), 57–72. https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.222840

Номер

Розділ

Статті